Blíže k některým zaměstnaneckým benefitům a jejich daňovému řešení

následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

Datum publikace:13.10.2021
Autor:Ing. Ivan Macháček

Blíže k některým zaměstnaneckým benefitům a jejich daňovému řešení (text)

V následujícím textu se zaměříme na daňové řešení tří benefitů, které sice nejsou ve vrcholném žebříčku zaměstnaneckých benefitů, ale jejich poskytnutí zaměstnavatelem vždy zaměstnance potěší. Jde o příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí slevy z ceny při prodeji výrobků (zboží nebo poskytnutí služeb) zaměstnancům a poskytnutí přechodného ubytování nově přijatým zaměstnancům.

1. Příspěvky na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání

Někteří zaměstnavatelé zajišťují formou nepeněžního plnění bezplatně svým zaměstnancům dopravu do a ze zaměstnání, popřípadě hradí zaměstnancům dopravu do a ze zaměstnání veřejnými dopravními prostředky nebo vlastním osobním automobilem zaměstnance formou peněžního plnění.

Daňové řešení u zaměstnance

§ 6 odst. 9 písm. e) ZDP se uvádí, že od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozeno zvýhodnění poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek. Pro ostatní skupiny zaměstnanců nenalezneme v ZDP ustanovení o možném osvobození poskytnutého plnění zaměstnavatelem formou zajištění dopravy do a ze zaměstnání nebo úhrady této dopravy od daně z příjmů ze závislé činnosti. Proto se bude na tyto zaměstnanecké výhody u zaměstnance plně vztahovat jednak § 3 odst. 2odst. 3 písm. a) ZDP, kde se uvádí, že příjmem fyzické osoby se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, přičemž nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje podle zákona o oceňování majetku a dále § 6 odst. 3 ZDP.

Pokud zaměstnavatel poskytuje dopravu zaměstnanci do zaměstnání a ze zaměstnání bezplatně, a tudíž nepožaduje úhradu za poskytnutou službu, jedná se na straně zaměstnance o nepeněžní příjem ve výši ceny obvyklé, kterou by zaplatil při použití veřejné dopravy. Tento nepeněžní příjem zaměstnance podléhá zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti. V měsíci, kdy byla zaměstnavatelem zaměstnanci poskytnuta bezplatně doprava do a ze zaměstnání, bude cena obvyklá za dopravu připočtena v rámci stanovení zálohy na daň ke zdanitelné mzdě a současně tento nepeněžní příjem bude součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pokud zaměstnavatel požaduje částečnou úhradu od zaměstnance, bude výše zdanitelného příjmu u zaměstnance rovna ceně obvyklé snížené o úhradu zaměstnance.

V případě, že zaměstnavatel hradí zaměstnanci výdaje za spotřebované pohonné hmoty v souvislosti s cestou do a ze zaměstnání soukromým motorovým vozidlem zaměstnance na základě předložených paragonů o nákupu PHM, bude tento peněžní příjem zaměstnance předmětem zdanění a proplacená částka bude připočtena u zaměstnance k jeho zdanitelné mzdě a bude součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Daňové řešení u zaměstnavatele

Zaměstnavatel může u tohoto zaměstnaneckého benefitu plně využít § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a veškeré výdaje na poskytovanou nebo hrazenou dopravu zaměstnancům do a ze zaměstnání uplatnit jako daňově uznatelné výdaje (náklady). Podmínkou daňové uznatelnosti těchto výdajů (nákladů) však je, že toto nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnavatele je dohodnuto v kolektivní smlouvě, nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem.

Zaměstnavatel tak může při splnění výše uvedených podmínek dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP uplatnit jako daňový výdaj (náklad) jak úhradu dopravy zaměstnance do a ze zaměstnání osobním automobilem (soukromým, resp. služebním motorovým vozidlem, které je bezplatně poskytnuto zaměstnanci k použití pro služební a soukromé účely), tak proplácené jízdné zaměstnancům veřejným hromadným dopravním prostředkem za cesty do a ze zaměstnání (autobusové a vlakové jízdenky). Daňovým výdajem (nákladem) jsou rovněž výdaje spojené se zajištěním dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání zaměstnavatelem při splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodě 5 ZDP.

Příklad č. 1:

Ve vnitřním předpisu má zaměstnavatel stavební firmy stanoveno, že bude zajišťovat bezplatně dopravu zaměstnanců z okolních obcí do sídla firmy a následně zpět do místa bydliště zaměstnanců. Doprava je zajištěna smlouvou uzavřenou s provozovatelem autodopravy.

U zaměstnance je nutno zvýšit základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů o bezplatně poskytnutou dopravu do a ze zaměstnání, a to v ceně obvyklé (ve výši ceny jízdenky za použití veřejné dopravy). Tento nepeněžní příjem vstupuje rovněž do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel postupuje podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP a náklady vynaložené na dopravu zaměstnanců jsou u něho daňově uznatelné. Daňovým nákladem zaměstnavatele bude rovněž podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za sebe sama ze zdanitelného nepeněžního příjmu zaměstnance.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek jako součást produktu Mzdy pro lidi naleznete: Blíže k některým zaměstnaneckým benefitům a jejich daňovému řešení

Poznámky pod čarou:

Související články

Související interní směrnice

Související aktuality

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.