Co je jiný majetek z hlediska zákona o daních z příjmů?

Zákon o daních z příjmů rozeznává i tzv. jiný majetek, který je zařazen pod hmotný majetek ve smyslu § 26 odst. 2 písm. f) ZDP.

Datum publikace:28.10.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Co je jiný majetek z hlediska ZDP (text)

Většina z nás ví, co je hmotný majetek s jeho rozdělením na movitý majetek (automobil, soustruh, rentgen apod.) a nemovitý majetek (stavba, rodinný dům, byt apod.) a rovněž je běžně známý nehmotný majetek (zejména software). Ale zákon o daních z příjmů rozeznává i tzv. jiný majetek, který je zařazen pod hmotný majetek ve smyslu § 26 odst. 2 písm. f) ZDP. O jaký majetek se v tomto případě jedná, a jaké je jeho daňové řešení? Na to si odpovíme v tomto článku.

Vymezení hmotného majetku

Definici hmotného majetku z hlediska daně z příjmů nalezneme v § 26 odst. 2 ZDP. Hmotným majetkem se rozumí:

a) samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením,

  • jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
  • a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,

b) budovy, domy a jednotky bez ohledu na výši vstupní ceny,

c) stavby bez ohledu na výši vstupní ceny, s výjimkami specifikovanými v § 26 odst. 2 písm. c) ZDP,

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,

e) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,

f) jiný majetek.

Co je jiný majetek?

Co rozumíme jiným majetkem, nám stanoví § 26 odst. 3 ZDP. Jiným majetkem se rozumí:

  1. technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f) ZDP,
  2. technické rekultivace,
  3. výdaje hrazené uživatelem, které podle účetních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč,
  4. právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Co je jiný majetek z hlediska ZDP?

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

--%>