Daň ze zahřívaného tabáku

Tabákové výrobky jsou jako další zákonem vybrané produkty zatíženy spotřební daní, která představuje nepřímý způsob regulace jejich spotřeby.

Datum publikace:06.08.2019
Autor:Lucie Semelová

Daň ze zahřívaného tabáku (text)

Tabákové výrobky jsou jako další zákonem vybrané produkty zatíženy spotřební daní, která představuje nepřímý způsob regulace jejich spotřeby. Společností jsou však stále vyhledávanější alternativy klasických tabákových výrobků, mezi něž řadíme i tzv. zahřívané tabákové výrobky. Tato komodita však vzhledem k absentující legislativní úpravě nepodléhala dani z tabákových výrobků a její spotřeba tak byla na rozdíl od spotřeby klasických tabákových výrobků daňově zvýhodněna. Stát z tohoto důvodu přicházel o příjmy státního rozpočtu. Od dubna letošního roku jsou však již i tyto nové tabákové výrobky na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních daňovou povinností zatíženy.

Spotřební daň

Daňové zatížení zákonem vybraných výrobků, mezi něž náleží například alkoholické výrobky, minerální oleje, ale rovněž i tabákové výrobky, je svou podstatou spjato s nepřímou regulací jejich spotřeby a omezením nepříznivých dopadů nejen na uživatele těchto výrobků, ale též na celou společnost. Spotřební daně jsou daněmi nepřímými. Přestože je tedy plátcem daně, který na vlastní majetkovou odpovědnost odvádí daň do státního rozpočtu, prodávající, daňové zatížení výrobku uhradí v konečné ceně spotřebitelé, tedy poplatníci, kteří na trhu daný produkt nakupují.

Spotřební daní však nebylo možné v souladu s dosavadní legislativní úpravou postihnout spotřebu tzv. zahřívaných tabákových výrobků. Dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze totiž ukládat daně jen na základě zákona. Zahřívané tabákové výrobky však způsobem své konzumace, při níž nedochází ke spalování tabáku, nýbrž pouze k jeho technickému zahřívání, nenaplnily zákonnou kvalifikaci předmětu daně z tabákových výrobků, a tudíž jejich zdanění nebylo možné.

Přestože tak na trhu zahřívané tabákové výrobky představovaly substitut k tradičním tabákovým výrobkům a jejich užívání by vzhledem k negativním účinkům na veřejné zdraví mělo být rovněž daňově regulováno, nebyla na jejich spotřebu státem uvalena daňová povinnost, a to až do 1. 4. 2019, kdy vstoupila v účinnost novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen zákon o spotřebních daních).

Zahřívaný tabákový výrobek

Zahřívaným tabákovým výrobkem obecně rozumíme produkt např. ve formě tyčinky či kapsle, který obsahuje speciální tabákovou směs určenou k užití ve zvláštním elektronickém zařízení (na českém trhu se v současnosti jedná zejména o elektronická zařízení IQOS a GLO). Novela zákona o spotřebních daních zahřívaný tabákový výrobek kvalifikuje v ustanovení § 130 jako výrobek, který:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Daň ze zahřívaného tabáku

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie