Daňové řešení – zaměstnanecké akcie, opční akciový program

U akciových společností se můžeme setkat se dvěma druhy specifických zaměstnaneckých benefitů.

Datum publikace:09.10.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Daňové řešení – zaměstnanecké akcie, opční akciový program (text)

U akciových společností se můžeme setkat se dvěma druhy specifických zaměstnaneckých benefitů. Jednak jde o možnost poskytnutí akcií společnosti jejím zaměstnancům za zvýhodněných podmínek a dále o možnost sjednání práva v budoucnosti odkoupit určitý počet akcií společnosti za předem stanovenou cenu (sjednání opce). Zatímco možnost výhodně zakoupit akcie společnosti může být dána všem zaměstnancům, pak opční akciové programy jsou specifickým motivačním nástrojem určeným pro představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu akciové společnosti, ale může být využit i jako forma motivace vedoucích zaměstnanců společnosti, zejména pak vrcholových manažerů a ředitelů společnosti.

Vymezení zaměstnaneckých akcií v zákonu o obchodních korporacích

Možností nabývat akcie společnosti jejími zaměstnanci se zabývá § 258 ZOK. V odstavci 1 tohoto ustanovení se uvádí, že stanovy akciové společnosti mohou určit, že zaměstnanci akciové společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek specifikovaných v odstavci 2 tohoto ustanovení. V odstavci 2 ustanovení se pak uvádí, že stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Zaměstnanecké akcie mohou získat i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.

Nabytí zaměstnaneckých akcií z hlediska zákona o daních z příjmů

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Daňové řešení – zaměstnanecké akcie, opční akciový program

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>