Hlavní změny ve zdanění fyzických osob v rámci daňového balíčku 2021

Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb. – tzv. daňový balíček 2021, který obsahuje i rozsáhlou a dlouho projednávanou novelu zákona o daních z příjmů.

Datum publikace:13.01.2021
Autor:Ing. Ivan Macháček

Hlavní změny ve zdanění FO v rámci daňového balíčku 2021 (text)

Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb. – tzv. daňový balíček 2021, který obsahuje i rozsáhlou a dlouho a komplikovaně projednávanou novelu zákona o daních z příjmů. Účinnost změn je od 1. 1. 2021. Podíváme se blíže na hlavní změny týkající se zdanění fyzických osob.

1. Zrušení superhrubé mzdy

Ruší se zvýšení základu daně z příjmů ze závislé činnosti o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance). Z toho důvodu dochází ke zrušení obsáhlého textu uvedeného v § 6 odst. 12 ZDP a zůstává v tomto odstavci pouze text, stanovící, že základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti. Daň z příjmů ze závislé činnosti (resp. měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti) se už počínaje měsícem leden 2021 nepočítá ze superhrubé mzdy, ale jenom z hrubé mzdy zaměstnance, tedy z výrazně menší částky.

K obdobné úpravě došlo v § 6 odst. 13 a dále došlo v § 6 ke zrušení odstavce 14 a 15 ZDP.

V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy se upravuje ustanovení § 38h odst. 1 ZDP týkající se vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nové znění uvádí, že plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, který je od daně osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

2. Zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob

Nově zákon v § 16 ZDP obsahuje dvě sazby daně z příjmů fyzických osob. Sazba daně činí

  1. 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a
  2. 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celé stokoruny dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Zvýšená sazba daně 23 % nahrazuje dosavadní solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 ZDP a 48násobkem průměrné mzdy (dosavadní znění § 16a ZDP).

Výše průměrné mzdy pro účely uplatnění druhé zvýšené sazby daně vyplývá pro rok 2021 z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 činí 34 766 Kč, přepočítací koeficient 1,0194, takže průměrná mzda za rok 2019 činí 34 766 Kč × 1,0194 = 35 441 Kč.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Hlavní změny ve zdanění FO v rámci daňového balíčku 2021

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.