Interpretace účetních výkazů

V článku se zabýváme interpretací účetních výkazů, získáváním možných informací z jejich údajů, popisem předností a nedostatků rozvahy, výsledovky a výkazu o finančních tocích. Dále jsou zde rozepsány problémy s oceňováním majetku a zásob, popisujeme problematiku odpisů a jejich vliv na hodnocení firmy. Pro manažery a podnikatele je důležité umět číst v základních účetních výkazech a mít znalosti potřebné k odstranění největších nepřesností, které mohou způsobit v konečném důsledku špatnou interpretaci výsledků analýzy.

Datum publikace:19.07.2021
Autor:Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Interpretace účetních výkazů (text)

Úvod

V článku se zabýváme interpretací účetních výkazů, získáváním možných informací z jejich údajů, popisem předností a nedostatků rozvahy, výsledovky a výkazu o finančních tocích (cash flow, CF). Dále jsou zde rozepsány problémy s oceňováním majetku a zásob, popisujeme problematiku odpisů a jejich vliv na hodnocení firmy. Pro manažery a podnikatele je důležité umět číst v základních účetních výkazech a mít znalosti potřebné k odstranění největších nepřesností, které mohou způsobit v konečném důsledku špatnou interpretaci výsledků analýzy.

Účetní výkazy dostává na stůl řada lidí. Jsou to jednak zaměstnanci firmy samé, její management, dozorčí rady, ve zkrácené podobě i valné hromady, na druhé straně jsou účetní výkazy k dispozici pracovníkům úvěrujících bank, auditorům, finančním analytikům, kontrolním pracovníkům nadřízeného orgánu, popřípadě v nejhorším případě i hospodářské kriminálce. Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s těmito účetními výkazy, by měli poznat alespoň hlavní problémy, které se vyskytují při interpretaci čísel v účetních výkazech, měli by umět „číst čísla“ vykázaná v těchto výkazech. To je mnohdy velmi obtížné, neboť čísla sama o sobě často příliš mnoho neříkají. Řekneme-li například u královny krásy její míry 100-60-90, vytvoří se o ní poměrně přesná představa. Řekneme-li však, že firma ALFA dosáhla vloni zisk 1 milion Kč, neříkáme tím vůbec nic podstatného. Na první pohled se například zdá, že firma je na tom dobře, má zisk, nemá ztrátu (to je dobře). Ano, ale tato firma měla před loňským rokem zisk 10 milionů. Jde tedy se ziskem dolů (to je špatné). Ano, ale to se stalo pouze proto, že investovala desítky milionů do nové techniky a má připravenu moderní technologii, díky níž podstatně sníží v tomto roce náklady a bude vyrábět řádově větší počet produktů (to je dobře). Ano, ale firma nemá žádné významné trhy, žádné další nezískala, počet objednávek se snižuje (to je špatné) atd. Takhle bychom mohli pokračovat stále dál a vidíme, že jednotlivé informace mění diametrálně naše hodnocení. Není tudíž možné pouze ze samotných čísel, byť nepochybně správně metodicky zpracovaných, vyčíst vše, co potřebujeme pro správné hodnocení, zvláště pokud si neuvědomíme, jaké ekonomické skutečnosti, faktory a vlivy se pod hodnotou zkoumaného čísla skrývají. Řekněme si proto alespoň některé základní přednosti a nedostatky účetních výkazů.

1. Přednosti a nedostatky účetních výkazů

Přestože všechny 3 základní účetní výkazy rozvaha, výsledovka a výkaz o finančních tocích (cash flow, dále jen CF) ukazují stav a pohyb majetku firmy, průběh hospodaření a jeho výsledek i finanční toky dle všech zásad vedení účetnictví, tj. v prvé řadě pravdivě, jsou údaje obsažené v těchto výkazech ovlivněny několika účetními technikami a odrážejí i některé problémy, které jsou skryty za číselnými údaji. Ty je zapotřebí znát, ověřit si podrobněji způsoby použití těchto technik a při konečném rozboru pak brát některé zjištěné skutečnosti v úvahu.

Podívejme se podrobněji na některé problémy při vykazování účetních hodnot majetku i průběhu hospodaření. Z několika problémů si více povšimneme 3 základních problémových kategorií, které mohou podstatným způsobem ovlivnit finanční analýzu a při absenci podrobnějších znalostí mohou i v některých případech znehodnotit její závěry. Z těchto několika problémových oblastí si tedy rozebereme:

  1. problematiku oceňování dlouhodobého majetku a jeho odpisování,
  2. problematiku oceňování zásob,
  3. ostatní problémy, přednosti a nedostatky účetních výkazů.

Protože každý z uvedených problémů představuje dosti rozsáhlý komplex otázek spjatých s vykazováním stavu a pohybu majetku, zaměříme se na některé podstatné problémy v samostatných kapitolách.

1.1   Problémy oceňování dlouhodobého majetku a jeho odpisování

a)  Oceňování majetku

Problémy spjaté s oceňováním majetku patří mezi stěžejní problémy, které mohou výrazně ovlivnit hodnotu majetku a jeho srovnávání s jinou firmou (popřípadě s vývojem celého oboru), a které mohou znesnadnit správnost finanční analýzy. Jedná se o problematiku značně širokou, problematiku, která se projevuje nejen v našem tuzemském srovnávání výsledků, ale ztěžuje srovnávání i v mezinárodním měřítku. V současné době neexistuje žádná jednotná teorie oceňování majetku, která by pro účetní praxi umožňovala jednotný návod při řešení oceňovacích problémů, a to i přesto, že například i v rámci EU probíhá a neustále se vylepšuje koordinace daňového systému i právních norem.

Již 4. direktiva ES obsahuje „Pravidla oceňování“, která se stala podkladem i pro oceňování majetku v našem zákoně č. 563/91 Sb., o účetnictví.

Ten stanovuje závazné způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce.

Problém spjatý s oceňováním majetku spočívá v působení několika vlivů, které znesnadňují vyčíslení skutečné tržní hodnoty majetku v tržním prostředí, a to:

  • dochází k různé míře inflace, a tudíž inflačnímu působení na hodnotu majetku,
  • dochází k různému vývoji tržní hodnoty jednotlivých položek majetku,
  • dochází ke změnám v ceně jednotlivých položek,
  • dochází ke změnám v hodnotě kupní síly peněžní jednotky atd., jinými slovy účetní a tržní hodnota jednotlivých složek majetku se různí, dochází k celkové i vnitro položkové diferenciaci.

Systém založený na vedení majetku převážně ve skutečných pořizovacích cenách (PC) je v současné době převládajícím systémem používaným ve světě, a jak je patrné i z výčtu ocenění dle našeho zákona o účetnictví, je tomu tak i v účetnictví firem v ČR.

K výhodám ocenění ve skutečných PC patří především:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek nabízíme zde: Interpretace účetních výkazů

Poznámky pod čarou:

Související články

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.