Odpisování hmotného majetku ve spoluvlastnictví

Často se stává, že hmotný majetek je ve spoluvlastnictví dvou či více spoluvlastníků. Především se bude jednat o nemovitou věc. Pokud je tato nemovitá věc využívána k podnikání nebo k pronájmu, přichází v úvahu její odpisování.

Datum publikace:6.11.2018
Autor:Ing. Ivan Macháček

Odpisování hm.majetku ve spoluvlastnictví (text)

Často se stává, že hmotný majetek je ve spoluvlastnictví dvou či více spoluvlastníků. Především se bude jednat o nemovitou věc. Pokud je tato nemovitá věc využívána k podnikání nebo k pronájmu, přichází v úvahu její odpisování a daňové odpisy se pak u spoluvlastníků uplatní jako daňové výdaje. Jak postupujeme při odpisování hmotného majetku ve spoluvlastnictví dvou nebo více spoluvlastníků a jak budou odpisy uplatněny při zvýšení spoluvlastnického podílu na hmotném majetku? Na to si odpovíme v našem příspěvku.

Vymezení spoluvlastnictví v ObčZ

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) pojednává o spoluvlastnictví v § 1115§ 1239. Spoluvlastníky jsou osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně. Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci. Tyto plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Spoluvlastnictví a zákon o daních z příjmů

V zákonu o daních z příjmů nalezneme následující konkrétní ustanovení týkající se daňového řešení spoluvlastnictví:

  • rozdělením společných příjmů a výdajů mezi spoluvlastníky se zabývá § 12 odst. 2 ZDP. Zde se uvádí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši; K § 12 odst. 2 ZDP se v pokynu GFŘ č. D-22 uvádí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku, ze kterého jim plynou zdanitelné příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP;

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Odpisování hmotného majetku ve spoluvlastnictví

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

Související články

Související účetní souvztažnosti

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři