Uplatňování výdajů paušálem a přechod z výdajového paušálu na skutečné výdaje

V případě samostatné činnosti fyzických osob je poměrně častým jevem otázka uplatňování výdajů paušální částkou, což bylo poměrně aktuální při zavedení tohoto paušálu a v době zvýšení paušálních výdajů. V současné době, kdy dochází naopak ke snížení výdajového paušálu a snížení hranice pro jeho uplatnění, jsou naopak častější případy uplatňování opačného postupu.

Datum publikace:4.12.2018
Autor:Ing. Jiří Nigrin

Uplatňování výdajů paušálem a přechod na skutečné výdaje (text)

1. Uplatňování výdajů paušálem

Podívejme se nejdříve, jaká pravidla platí pro uplatňování paušálních výdajů. Jaký je postup při přechodu z vedení daňové evidence, tedy z vykazování výdajů ve skutečné výši na paušální výdaje si pak následně ukážeme u přechodu z uplatňování paušálních výdajů na skutečné, tedy na vedení daňové evidence, neboť se v podstatě jedná o stejný postup.

Především je třeba uvést, že paušální výdaje nelze použít u všech druhů příjmů, ale pouze u:

  • příjmů ze živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditních společností z titulu podílu na zisku,
  • příjmů z jiného podnikání,
  • příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a to i v rámci příjmů dle § 10 (Ostatní příjmy),
  • příjmů z nájmu majetku, a to jak majetku zařazeného v obchodním majetku (§ 7), tak i  v rámci příjmů z nájmu dle § 9.

Pokud poplatník uplatňuje výdaje paušálem, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Pro tyto účely se pod pojmem příjmy rozumí příjmy, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Poplatník, který uplatňuje výdaje paušálem, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze kterých plyne příjem ze samostatné činnosti.

Upozornění!

Je třeba zdůraznit, že není možné kombinovat u různých činností v rámci § 7 ZDP použití skutečných výdajů a výdajů paušálem. V případě souběhu několika činností je nutno příjmy z každé činnosti evidovat odděleně, pokud u nich není stanovené procento výdajů shodné.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, od roku 2013 jsou postupně snižovány hodnoty maximálních výdajů vypočtených procentem z dosažených příjmů. Zatím poslední změna platí od roku 2018.

Současný stav je tedy následující: 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Uplatňování výdajů paušálem a přechod na skutečné výdaje

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Jiří Nigrin

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři