Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Činnost podnikatele je nerozlučně spjata s obchodním majetkem. V článku si odpovíme na nejdůležitější otázky spojené s existencí obchodního majetku.

Datum publikace:5.3.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů FO (text)

Činnost podnikatele je nerozlučně spjata s obchodním majetkem. V článku si odpovíme na nejdůležitější otázky spojené s existencí obchodního majetku. Budeme se zabývat zahájením podnikání a zařazením dříve pořízeného majetku do obchodního majetku, stanovením vstupní ceny při zařazení majetku do obchodního majetku, daňovým řešením použití obchodního majetku k podnikání jednoho nebo obou manželů. Pozornost dále zaměříme na daňové řešení prodeje hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku a prodeje hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů.

Vymezení obchodního majetku v daňových předpisech

Pojem „obchodní majetek“ není v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ani v zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. používán, ani definován. V § 495 ObčZ se uvádí, že souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby pak tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

Pojem „obchodní majetek“ je vymezen pouze pro daňové účely, a to pro účely daně z příjmů v § 4 odst. 4 (pro fyzické osoby) a v § 20c (pro právnické osoby) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a pro účely daně z přidané hodnoty v § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přitom v každém z těchto daňových zákonů je obchodní majetek vymezen jinak.

  • Vymezení obchodního majetku pro účely daně z příjmů fyzických osob

Podle znění § 4 odst. 4 ZDP se pro účely daně z příjmů obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.

Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Majetek lze do obchodního majetku zahrnout pouze při vedení daňové evidence, anebo při vedení účetnictví. Pokud poplatník zakoupí hmotný majetek pro účely podnikání ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje paušální výdaje, nemůže tento hmotný majetek vložit do svého obchodního majetku, protože obchodní majetek při vedení paušálních výdajů u poplatníka neexistuje.

Majetek však zůstává v obchodním majetku poplatníka, který vede účetnictví, i když přejde na uplatnění výdajů procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP, protože o tomto majetku i nadále účtuje.

  • Vymezení obchodního majetku pro účely daně z přidané hodnoty

Podle znění § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH se obchodním majetkem pro účely DPH rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností.

Osoba povinná k dani je dle § 5 odst. 1 ZDPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.

Ekonomickou činností se dle § 5 odst. 2 pro účely DPH rozumí:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů fyzických osob

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

Související účetní souvztažnosti

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři