Jak a proč zjistit, že nedlužíte finančnímu úřadu?

Tento článek se zabývá možnostmi, jak může daňový subjekt v praxi kontrolovat, zda nedluží, byť nevědomky, na dani a vyhnout se tak problémům s případnou exekucí ze strany správce daně.

Datum publikace:14.3.2019
Autor:Mgr. Filip Wágner

Jak a proč zjistit, že nedlužíte...(text)

V případě, že daňový subjekt nezaplatí daň včas, tak mu automaticky po několika dnech začnou nabíhat úroky z prodlení, které se mohou vyšplhat na vysoké částky. Správce daně také může dlužnou daň začít vymáhat, což může pro daňový subjekt představovat dodatečné náklady spojené s vymáháním a další problémy související s exekucí. Každý daňový subjekt by měl proto pečlivě sledovat, zda splňuje řádně a včas mimo jiné daňové povinnosti také povinnosti platební. V praxi se také může stát, že daňový subjekt daň uhradí, ale uvede v příkazu k úhradě nesprávné údaje, což také může způsobit značné komplikace. Navíc je situace komplikovaná, protože každá daň má svůj termín splatnosti a u různých daní se také hradí zálohy v různých termínech.

1. Základní pravidla pro placení daní

Pravidla pro placení daně a následky spojené s pozdní úhradou jsou upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ale speciální pravidla, která mají před daňovým řádem přednost, jsou upravena přímo v některých příslušných daňových zákonech. K placení daní vydává každoročně Finanční správa České republiky i informace „Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019“ (dále jen „Informace k placení“), které obsahují detailnější popis pravidel. (1)

Nedoplatek na dani je definován v § 153 odst. 1) daňového řádu jako částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně a nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, ale také neuhrazená částka zajištěné daně.

Den splatnosti je upraven nejčastěji v příslušných daňových zákonech. Daňový subjekt je u některých daní při splnění určitých předpokladů povinen hradit také zálohy. Vybrané lhůty splatnosti daně jsou uvedeny v tabulce:

Daň

Splatnost daně

Daň z příjmů fyzických osob

1. 4. následujícího kalendářního roku

1. 7. následujícího kalendářního roku (povinný audit / plná moc na poradce)

Daň z příjmů právnických osob

1. 4. následujícího kalendářního roku

1. 7. následujícího kalendářního roku (povinný audit / plná moc na poradce)

Pozn.: Pro hospodářský rok jsou termíny odlišné.

Daň z přidané hodnoty („DPH“)

25. den po skončení kalendářního měsíce

25. den po skončení kalendářního čtvrtletí

Daň silniční

31. 1. následujícího kalendářního roku

Daň z nemovitých věcí

31. 5. příslušného roku (do částky daně 5 000 Kč) – jinak dvě splátky do 31. 5. a 30. 11. příslušného roku (neplatí pro zemědělství)

Daň z nabytí nemovitých věcí

Do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci (jde o zálohu) a doplatek do 30 dní od doručení platebního výměru.

Daň spotřební

40. den po skončení zdaňovacího období

Daně ekologické

25. den po skončení zdaňovacího období

Podle § 166 daňového řádu se přitom za den platby považuje u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, až den, kdy byla připsána na bankovní účet správce daně. U platby prováděné v hotovosti u správce daně je to den převzetí platby úřední osobou. U platby prováděné bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, jde o den, kdy ten, kdo daň platí, předal platební příkaz správci daně.

Upozornění

Standardní daňovou povinnost lze hradit bezhotovostním cestou čili bankovním převodem nebo poštovní poukázkou nebo v hotovosti na pokladně správce daně (přičemž součet plateb na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč), šekem anebo kolkovými známkami či přeplatkem na jiné dani. Při úhradě je daňový subjekt povinen uvést, na kterou daň je platba určena, a správce daně ji na tuto daň přijme.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Jak a proč zjistit, že nedlužíte finančnímu úřadu?

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Mgr. Filip Wágner

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři