Změny v daňovém balíku pro rok 2020

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Datum publikace:06.02.2020
Autor:JUDr. Michal Gembík

Změny v daňovém balíku pro rok 2020 (text)

Osvobozené dodání do jiného členského státu a prokázání přepravy zboží

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Tou zřejmě méně komplikovanou změnou je, že nově bude nutné, aby zákazník sdělil svému dodavateli své DIČ, jinak nebude možné dodávku osvobodit od DPH. Tou zásadnější se však jeví novinka další, a sice že zároveň bude nutné odpovídajícím způsobem prokázat přepravu zboží do jiného členského státu. Na první pohled by se zdálo, že se nejedná o žádnou komplikaci, nicméně nově se v této oblasti bude uplatňovat tzv. pravidlo „2 nebo 1 + 1“. To znamená, že dodavatel musí být schopen předložit dva důkazy, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami navzájem nezávislými na prodávajícím a na pořizovateli, a to z tzv. první skupiny, případně jeden z důkazů uvedených ve skupině první a druhý z druhé skupiny dokumentů.

První skupina zahrnuje dokumenty týkající se přepravy, např. podepsaný nákladní list CMR, náložní list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží. Praktický problém však nastává v případě, kdy dopravu uskutečňuje sám dodavatel nebo odběratel, jelikož se má jednat o nezávislý subjekt na prodávajícím a na pořizovateli. Tyto podmínky lze splnit v případě, že dopravu zajišťuje dodavatel skrze externího dopravce.

Druhá skupina zahrnuje tzv. jiné dokumenty, které jsou přesně stanovené konkrétním prováděcím nařízením. Jedná se např. o pojistku vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklad o úhradě, úřední potvrzení o ukončené přepravě od orgánu státní správy (např. notářem), či potvrzení skladovatele o přijetí na sklad ve státě určení.

Jednou z mnoha otázek je, jak se bude postupovat v případě přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Jak budou firmy prokazovat přemístění vlastního zboží do jiného členského státu? Bez ohledu na nejednoznačnost některých nových pravidel lze jednoznačně říci, že nová zákonná úprava vede ke zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu v zemi dodavatele.

Od 1. ledna 2020 bude pro osvobození tedy nutné disponovat DIČ odběratele, požadovaným způsobem prokázat přepravu a transakci bude rovněž nutné uvést v souhrnném hlášení. Zároveň připomínáme, že písemné potvrzení o přepravě od zákazníka bude nutné obdržet do 10. dne následujícího měsíce.

Přiřazení přepravy

Další změna se týká tzv. řetězových obchodů, kdy dochází k pohybu jednoho zboží mezi více obchodními partnery.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Změny v daňovém balíku pro rok 2020

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.