Novela EET, další daňové novinky a snižování sazeb DPH

V říjnu letošního roku byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Datum publikace:07.11.2019
Autor:Lucie Semelová

Novela EET, snižování sazeb DPH (text)

V říjnu letošního roku byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu a byla tak přijata nová úprava evidence tržeb, optimalizující dosavadní úpravu optikou nálezu Ústavního soudu. Právní předpis jako celek nabyl účinnosti 1. 11. 2019, přináší daňovým poplatníkům řadu změn, ale také rozhodný termín nástupu poslední vlny dosud nejvýznamnějšího daňového opatření – elektronické evidence tržeb. Novinky přináší taktéž úprava zařazení vybraných zdanitelných plnění do konkrétních kategorií sazeb daně z přidané hodnoty. Daňoví poplatníci zaznamenají u řady položek i více než poloviční snížení daňového zatížení.

Elektronická evidence tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“) s účinností od 1. 12. 2016 zavedl institut evidence tržeb spočívající v plošném hlášení údajů o platbách vykazujících nižší nebo nejasnou mírou dohledatelnosti (zejména hotovostní platby) ze strany poplatníků daně z příjmů fyzických či právnických osob správci daně. Říjnová novela optimalizuje dříve přijatou právní úpravu v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017, jímž byla zneplatněna určitá ustanovení zákona o EET. V důsledku jejich zrušení muselo být následně přerušeno i samotné zavádění 3. a 4 etapy3. etapa evidence předmětných tržeb měla přitom započít od 1. 3. 2018 a 4. etapa pak k datu 1. 6. 2018.elektronické evidence tržeb.

Ústavní soud konkrétně přistoupil z pozice negativního zákonodárce ke zrušení ustanovení § 5 písm. b) zákona o EET, jelikož neshledal dostatečný legitimní důvod pro evidenci bezhotovostních převodů, jež jsou efektivně dohledatelné i za současné právní úpravy. Další zaznamenávání by nepřiměřeně zasahovalo do soukromí občanů a za situace, kdy lze řádné plnění daňových povinností zajistit i jiným způsobem, není další regulace na místě. S poukazem na sílící tendence uchování soukromí osob, dopadající rovněž na informace o daňových poplatnících, bylo zrušeno i ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o EET. Toto stanovovalo povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě fyzických osob obsahuje jejich rodné číslo. V neposlední řadě soud zrušil taktéž ustanovení, zakládající pravomoc vlády k vydání nařízení, jímž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, určité tržby z evidence zcela vyloučit či rozšířit seznam tržeb dočasně vyloučených. Otázky stanovení okruhu osob, povinných k evidenci tržeb a rozsah této povinnosti, nemají být dle právního stanoviska Ústavního soudu upraveny podzákonným předpisem, nýbrž samotným zákonem o EET.

V návaznosti na obsah zrušených ustanovení tak můžeme vymezit základní okruhy, jichž se s účinností od 1. 11. 2019 dotýká předmětná novela zákona o EET a jejichž novelizované znění bude v příspěvku blíže představeno. Ve výčtu se jedná o oblast regulace těchto právních otázek:

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Novela EET, snižování sazeb DPH

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>