Novely zákona o daních z příjmů 2020

V roce 2019 byly schváleny 2 novely zákona o daních z příjmů (dále ZDP), a to zákonem č. 80/2019 Sb. a zákonem č. 125/2019 Sb.; nejzávažnější změny vyplývají z implementace evropské směrnice ATAD.

Datum publikace:21.11.2019
Autor:Ing. Jiří Nigrin

Novely ZDP 2020 (text)

Úvodem je třeba uvést, že nejzávažnější změny vyplývají z implementace evropské směrnice ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), jejichž cílem je „zajistit, aby daně byly placeny tam, kde vznikají zisky a hodnota“. Tato nová pravidla by tak měla zamezit přesouvání zisků do zemí s nižším daňovým zatížením. Podstatné je, že tyto změny se týkají mezinárodního podnikání pouze právnických osob. V první části tohoto příspěvku stručně probereme právě změny zákona v návaznosti na tuto směrnici a dále se pak podíváme na ostatní změny v ZDP.

I. Změny, které vyplývají z implementace evropské směrnice ATAD

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

Zcela novým ustanovením jsou § 23e a § 23f, které se týkají omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů. K současným testům zakotvených v ZDP jako je test ceny obvyklé nebo test nízké kapitalizace či test zaplacení úroků neúčtující fyzické osobě tak přibývá další test.

K této novele je třeba uvést, že se bude týkat velkých obchodních společností, kdy se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo 80 000 000 Kč. Co se rozumí ziskem před úroky, zdaněním a odpisy pak vymezuje § 23e odst. 5.

Zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví

Dalším novým ustanovením je § 23g, který umožňuje zdanit přemístění aktiv z České republiky do zahraničí, jako by došlo k jejich prodeji. Jedná se v podstatě o zdanění aktiv přesouvaných do jiného státu, kdy nedochází ke změně vlastníka.

Tato novinka se bude týkat až přemístění majetku uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých po 1. 1. 2020. Podle dalšího nového ustanovení § 38zg může poplatník požádat správce daně o rozložení úhrady až na dobu 5 let.

Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Novely zákona o daních z příjmů 2020

 

Poznámky pod čarou:

Související videa

Související články

Funkcie

Partneři

--%>