Odborný rozvoj zaměstnanců

Listina základních práv a svobod zajišťuje v čl. 28 každému zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, k nimž patří také péče o zaměstnance.

Datum publikace:08.08.2019
Autor:JUDr. Eva Dandová

Odborný rozvoj zaměstnanců (text)

Listina základních práv a svobod zajišťuje v čl. 28 každému zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, k nimž patří také péče o zaměstnance.

Proto je v části desáté zákoníku práce pod názvem „Péče o zaměstnance“ právně upravena řada obsahově zcela odlišných právních institutů. V ustanoveních § 224 až 247 ZP jsou zaměstnavatelům ukládány povinnosti či doporučena realizace určitých opatření týkajících se pracovních a životních podmínek zaměstnanců a jejich odborného rozvoje. V rámci systematiky zákoníku práce je do první hlavy této části zařazena i právní úprava péče o pracovní podmínky zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců tedy kvalifikace zaměstnanců a její zvyšování, která bude předmětem našeho dnešního zájmu, je zařazena do hlavy druhé a upravena v ustanoveních § 227 až § 235 ZP. Kromě problematiky péče o kvalifikaci zaměstnanců je v hlavě třetí problematika stravování zaměstnanců a v hlavě čtvrté jsou stanoveny zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, tj. těhotných žen, kojících žen, žen do konce devátého měsíce po porodu, zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o dítě, mladistvých zaměstnanců. Pro úplnost je v této hlavě zákoníku práce věnována pozornost i zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich pracovním podmínkám.

Tato zákonná úprava je však stanovena jako minimální vzhledem k tomu, že liberální pojetí zákoníku práce má umožňovat zaměstnavatelům, aby zaměstnancům přiznali pracovněprávní nároky v rámci této péče ve větším rozsahu. Další nároky lze sjednat ve smlouvě, především kolektivní, popřípadě stanovit ve vnitřním předpise.

Pro komplexní pohled na pracovněprávní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců je nutné ještě připomenout řešení rekvalifikace zaměstnanců prováděné zaměstnavateli v § 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v prováděcí vyhlášce k němu č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

Právní úpravu odborného rozvoje obsahují i některé zvláštní právní předpisy, zejména zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), dále zákon č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a částečně i zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (konkrétně jeho § 76 o tvůrčím volnu akademických pracovníků).

S pracovněprávní úpravou též úzce souvisí zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) a též zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Účelem tohoto článku je podat výklad této problematiky, zejména z pohledu zákoníku práce nicméně ostatní úpravu si probereme alespoň rámcově.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Odborný rozvoj zaměstnanců

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie