Odlišnosti mezi dodáním zboží a poskytnutím služby z hlediska zákona o DPH

Rozlišit v praxi rozdíl mezi dodáním zboží nebo poskytnutím služby bývá někdy komplikované a plátce musí přihlédnout k veškerým aspektům konkrétního případu, aby z hlediska zákona o DPH plnění správně posoudil a uvedl do daňového přiznání.

Datum publikace:22.10.2018
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Odlišnosti-dodání zboží a poskytnutí služby (text)

Úvod

Nejčastěji dochází k chybnému uplatnění zákona o DPH při stanovení místa plnění, data uskutečnění plnění a data povinnosti přiznat daň nebo plnění, často se chybuje v náležitostech daňových dokladů a také v tom, zda dané plnění bude uvedeno v daňovém přiznání jako zdanitelné plnění, osvobozené plnění, či pouze plnění v řádku 26 anebo vůbec ne.

Je třeba si uvědomit, že dodání zboží a poskytnutí služeb jsou plnění, která jsou podle § 2 ZDPH předmětem daně, ale každé toto plnění má v zákoně specifická ustanovení.

Právní úprava dodání zboží a poskytnutí služeb je uvedena v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), v evropském právu nalezneme úpravu ve Směrnici Rady 2006/112/ES (dále jen Směrnice) a v neposlední řadě je také zásadní judikatura Evropského soudního dvora (dále jen judikatura SDEU).

Společným ustanovením s rovnocennými podmínkami je nepochybně § 2 odst. 1 ZDPH, který vymezuje v obecné rovině předmět daně.

V odstavci 1 jsou vyjmenovaná plnění, která jsou předmětem daně za splnění zde uvedených podmínek.

Jedná se mimo jiné o plnění dodání zboží za úplatu (myšleno včetně převodu nemovité věci) uvedená pod písm. a) a dále pod písm. b) poskytování služby s uvedením následujících podmínek.

První podmínkou této právní úpravy je, že plnění uskutečňuje osoba, která je osobou povinnou dani, další podmínkou je uskutečnění plnění v rámci ekonomické činnosti, třetí podmínkou je, že tato plnění jsou uskutečňována za úplatu a poslední podmínkou je místo plnění v tuzemsku. Návrh novely DPH 2019 přináší změnu v tomto ustanovení tak, že namísto pojmu „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“ zavádí pojem „která jedná jako taková“.

Správné určení místa plnění považuji za zásadní při rozhodování, zda plnění je předmětem (české) daně. Podobně při použití pojmu „plátce“ je v zákoně vždy myšlena osoba povinná k dani registrovaná k DPH v České republice.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek najdete na : Odlišnosti mezi dodáním zboží a poskytnutím služby - dle ZDPH

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Jana Ledvinková

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Související účetní souvztažnosti

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři