Odložená daň v konsolidované účetní závěrce

Samotný pojem odložená daň mylně zavádí k domněnce, že se jedná o daňový termín. Není tomu tak.

Datum publikace:09.01.2020
Autor:JUDr. Michal Gembík

Odložená daň v konsolidované účetní závěrce (text)

1. Obecně o odložené dani

Samotný pojem odložená daň mylně zavádí k domněnce, že se jedná o daňový termín. Není tomu tak. Odložená daň nemá žádný vliv na placení daní z příjmů státu. Jedná se čistě o problematiku účetní. Vztahuje se k účetnímu výsledku hospodaření na rozdíl od daně splatné, kterou získáváme ze základu daně. Jediným společným rysem splatné a odložené daně je použití stejné sazby podle zákona o dani z příjmů.

Odložená daň vyplývá z odlišného chápání nákladů a výnosů účetními a daňovými předpisy. V účetnictví a daních existuje řada nesourodých pravidel, které způsobují rozdíly mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem, jak si vysvětlíme dále. Pomocí účtování o odložené dani můžeme tyto rozdíly eliminovat a zařadit tak položky vedoucí k daňové povinnosti do správného účetního období.

Odložená daň je významný účetní nástroj na dodržování základních účetních předpokladů a zásad, kterými jsou:

  • akruální princip – zachycení transakcí a ostatních operací v době jejich vzniku bez ohledu na s nimi spojené výdaje a příjmy peněz;
  • zásada věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality – věrný obraz finanční a majetkové situace jednotky;
  • zásada opatrnosti – při vykazování výsledku hospodaření je třeba promítnout všechny ztráty a brát v úvahu všechna možná snížení vyplývající z minulých událostí, zisky by se měly zobrazovat pouze ty, které byly opravdu uskutečněny;
  • předpoklad nepřetržitého trvání podniku – předpoklad, že bude účetní jednotka existovat i v následujícím období, bude schopna dostát svým dluhům do doby splatnosti, nezamýšlí ukončit svou činnost, jinak by vykazování odložené daně nedávalo smysl.

Jak z výše uvedených bodů vyplývá, odložená daň ovlivňuje věrný a poctivý obraz účetnictví jednotky. Vykazuje se proto, že může znatelně ovlivnit výsledek hospodaření určený k rozdělení. Nezohlednění odložené daně může vést například k neuváženému vyplacení dividend či podílů na zisku, což by v příštích obdobích, při placení vyšší daňové povinnosti, mohlo způsobit ekonomické problémy.

Účtování a výpočet odložené daně se provádí až na konci účetního období před uzavřením účetních knih. Poté je odložená daň vykázána v rozvaze účetní závěrky buď jako dlouhodobá pohledávka nebo dlouhodobý závazek. Ve výkazu zisku a ztráty je součástí daně z příjmů v rozdělení na odloženou daň z mimořádné činnosti a běžné činnosti.

2. Rozdíly mezi výsledkem hospodaření a základem daně

Kvůli nesourodosti daňových a účetních přepisů u nákladů a výnosů vznikají mezi základem daně a výsledkem hospodaření rozdíly. Příčiny těchto rozdílů mohou být dvojího druhu, avšak ne všechny vedou k účtování o odložené dani.

Trvalé rozdíly jsou právě těmi rozdíly, kterých se odložená daň netýká. Jsou to účetní náklady a výnosy, které zákon o daních z příjmů vůbec neuznává. Podle zákona o dani z příjmů nejsou považovány za výdaje na dosažení, zajištění či udržení příjmů (příkladem jsou typické náklady na reprezentaci). Trvalý rozdíl zde spočívá v tom, že se tyto náklady nikdy nestanou náklady daňovými, i když účetně nákladem jsou a jsou vztaženy k danému účetnímu období.

Přechodné rozdíly jsou důsledkem rozdílného pojetí účetní a daňové hodnoty aktiva či pasiva, nebo také vznikají mezi náklady a výnosy, které zákon o daních z příjmů uznává avšak v jiném období, než jsou zachyceny v účetnictví. Proto někdy bývají tyto přechodné rozdíly označovány i za rozdíly časové, což není úplně vždy pravda. Může nastat případ, kdy přechodný rozdíl není rozdílem časovým. Tento typ rozdílů bývá často předmětem diskuse, zda vůbec vstupuje do výpočtu odložené daně. Časové rozdíly vždy vstupují do výpočtu odložené daně, z čehož logicky vyplývá, že všechny přechodné rozdíly, které jsou současně rozdíly časovými, vedou ke vzniku odložené daně. Takto charakterizované rozdíly se dále dělí na dvě skupiny:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Odložená daň v konsolidované účetní závěrce

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.