Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně

Fyzické a právnické osoby mají k finančnímu úřadu různé povinnosti počínaje podáváním daňových přiznání, přes placení daní až po oznamování některých souvisejících skutečností.

Datum publikace:09.06.2021
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně (text)

Fyzické a právnické osoby mají k finančnímu úřadu různé povinnosti počínaje podáváním daňových přiznání, přes placení daní až po oznamování některých souvisejících skutečností. Důvodů pro povinné podání oznámení správci daně je již dnes nepřeberné množství a každoročně přibývají další a další oznamovací povinnosti, mnohdy bez povšimnutí povinných osob. V tomto článku shrnujeme některé ze základních oznamovacích povinností, které musí fyzické a právnické osoby učinit, aniž by je k tomu správce daně vyzval.

Oznamovací povinnosti vyplývající z daňového řádu

Nejčastější oznamovací povinnosti vůči finančnímu úřadu jsou obsaženy v daňovém řádu (). Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba se setkala při zahájení své činnosti s tzv. registrační povinností, tj. povinností oznámit tuto skutečnost místně příslušnému správci daně prostřednictvím přihlášky k registraci. Pokud poté dojde ke změně registračních údajů nebo k ukončení činnosti, je subjekt povinen dle § 127 DŘ změnu či ukončení činnosti finančnímu úřadu rovněž oznámit, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Oznamovací povinnost lze splnit pouze na správcem daně předepsaném formuláři.

Oznamovací povinnost se ale dle § 127 odst. 4 DŘ netýká údajů, jejichž změnu může správce daně zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Seznam těchto údajů je zveřejněn na úřední desce správce daně a netýká se osob nemajících v tuzemsku trvalý pobyt či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ani sídlo (tyto osoby oznamují změnu jakýchkoli údajů). Údaji, u nichž není nutné dle tohoto seznamu nahlašovat změnu, jsou jméno a příjmení daňového subjektu, popř. název právnické osoby, právní forma, identifikační číslo, adresa místa pobytu či sídla a identifikátor datové schránky subjektu.

Další oznamovací povinnost je spojena s daňovými exekucemi srážkami ze mzdy, a to jak na straně zaměstnavatele (viz § 188 odst. 2 a 189 odst. 2 DŘ), tak na straně dlužníka (§ 189 odst. 1 DŘ), a daňovými exekucemi prodejem nemovitých věcí dlužníka (§ 219 odst. 2 DŘ). 

Za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce daně uložit v souladu s § 247a odst. 1 písm. a) DŘ pokutu až do výše 500 tis. Kč.

Následující tabulka shrnuje tiskopisy MF pro splnění oznamovací povinnosti dle :

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete: Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.