Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

Jaké možnosti osvobození od daně z příjmů má občan, který prodává nemovitou věc?

Datum publikace:26.11.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Osvobození příjmů z prodeje nemovit.věcí (text)

Jaké možnosti osvobození od daně z příjmů má občan, který prodává nemovitou věc? Zákon o daních z příjmů obsahuje několik ustanovení, které se zabývají osvobozením příjmů z prodeje nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), písm. b) a dále písm. v) ZDP. Na příkladech si rozebereme uplatnění těchto ustanovení v praxi.

Osvobození příjmu z prodeje rodinného domu a jednotky podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP

Dle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem:

  • z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,
  • z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, a použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Bytovými potřebami se rozumí pro účely zákona o daních z příjmů bytové potřeby specifikované v § 15 odst. 3 ZDP.

V pokynu GFŘ č. D-22 se k § 4 zákona o daních z příjmů uvádí: „Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mění věcnou podstatu jednotky. Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013 (§ 2§ 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) je vlastnictví tvořeno jednotlivými objekty (jednotkou a dále podílem na společných částech), avšak dle znění § 1159 ObčZ tvoří byt jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle občanského zákoníku byt, ale jednotka. Jednotka je dle § 1159 občanského zákoníku věcí nemovitou. Jednotka vzniklá na základě právních předpisů účinných do 31. 12. 2013 nemovitostí není. Od 1. 1. 2014 existují vedle sebe dva druhy jednotek, jejichž právní pojetí se vzájemně liší. Z přechodného ustanovení § 3063 občanského zákoníku vyplývá, že v domech, kde vznikly jednotky podle dosavadního zákona o vlastnictví bytů, zůstane jejich pojetí zachováno i po dni nabytí účinnosti občanského zákoníku. V takovém případě budou po 1. 1. 2014 převáděny jednotky v právním pojetí podle zákona o vlastnictví bytů, nikoli podle občanského zákoníku, a to i při dalších převodech mezi stávajícími vlastníky jednotek a dalšími nabyvateli. Pokud by chtěli vlastníci jednotek v domě, v němž jednotky vznikly před 1. 1. 2014, dosáhnout toho, aby byli vlastníky jednotek v právním pojetí podle občanského zákoníku, museli by nejdříve zrušit dosavadní prohlášení a přijmout prohlášení nové, a to za souhlasu všech vlastníků jednotek.“

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři

--%>