Podávání kontrolního hlášení od 1. 4. 2019

Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení. Údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení, vycházejí především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, které je plátce povinen vést podle § 100 nebo § 100a zákona o DPH.

Datum publikace:10.07.2019
Autor:Ing. Zdeněk Kuneš

Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně (text)

Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení. Údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení, vycházejí především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, které je plátce povinen vést podle § 100 nebo § 100a zákona o DPH.

Povinnost podat kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je povinen podat plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který přijal úplatu (přijal zálohu) přede dnem uskutečnění tohoto plnění, ze které vznikla povinnost přiznat daň – vazba na ř. 1, 2 nebo 25 daňového přiznání.

Stejně tak je povinen podat kontrolní hlášení plátce, který ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal nebo z úplaty (zaplatil zálohu), kterou přede dnem uskutečnění tohoto plnění poskytl – vazba na ř. 40, 41 nebo ř. 10 a 11 daňového přiznání.

Jedná se o plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 zákona o DPH. Plátce, který pořídí zboží v tuzemsku z jiného členského státu, který je osobou neusazenou v tuzemsku, je mu poskytnuta služba podle § 9 až § 10d zákona o DPH. Povinnost podat kontrolní hlášení má také plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku.

Povinnost podat kontrolní hlášení má také plátce, který uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce – ř. 40 a 41 daňového přiznání (např. oprava odpočtu daně).

Režim pro investiční zlato

Kontrolní hlášení je dále povinen podat plátce, který uskutečňuje plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato. Povinnost podat kontrolní hlášení se v tomto případě týká zcela specifických případů.

Tato povinnost se vztahuje na plátce, který přijal od osoby, která jedná jménem a na účet jiné osoby zprostředkovatelskou službu, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata, u kterého se plátce, který zlato vyrobí nebo přemění na investiční zlato, rozhodl uplatnit daň.

Povinnost podat kontrolní hlášení se týká také plátce, který nakoupil investiční zlato, u kterého se plátce, který toto investiční zlato vyrobil, nebo zlato přeměnil na investiční zlato, při jeho dodání rozhodl uplatnit daň.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Podávání kontrolního hlášení od 1. 4. 2019

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související videa

Související články

Funkcie