Podnikání doma a daňové výdaje

Řada podnikatelů vykonává svou podnikatelskou činnost z domova, a to ve vymezených částech bytu nebo rodinného domu a jeho příslušenství.

Datum publikace:31.05.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Podnikání doma a daňové výdaje (text)

Řada podnikatelů vykonává svou podnikatelskou činnost z domova, a to ve vymezených částech bytu nebo rodinného domu a jeho příslušenství. Může jít jednak o provozování různé řemeslné živnosti, dále o další podnikatelské aktivity v rámci volné nebo vázané živnosti. Půjde například o podnikatelskou činnost notáře, komerčního právníka, advokáta, daňového a účetního poradce, pojišťovacího zprostředkovatele, soukromého lékaře a rovněž může jít o vykonávání činnosti na základě autorského zákona ad. Přitom podnikatelský subjekt může vykonávat tyto činnosti sám, za spolupráce manželky (partnera) nebo dalších osob žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti, v rámci rodinné obchodní společnosti, v rámci rodinného závodu, na základě uzavření smlouvy o společnosti a rovněž tak může podnikatelský subjekt při podnikání doma zaměstnávat zaměstnance. V následujícím textu si odpovíme na otázku, jaké výdaje při podnikání doma může podnikající fyzická osoba uplatnit jako daňově uznatelné výdaje snižující základ daně z příjmů.

Výdaje na vybavení prostor k podnikání

Podnikatelská činnost fyzické osoby vždy souvisí s příslušným vybavením místa vlastního podnikání (provozovny), ať se toto místo podnikání nachází mimo vlastní bydliště fyzické osoby, anebo se nachází v místě bydliště fyzické osoby v jeho vlastním bytě nebo rodinném domu anebo v bytě nebo rodinném domu zahrnutém ve společném jmění manželů. Půjde o vybavení kanceláře, dílny, ordinace, místa jednání s klienty, skladu apod.

Vybavení místností určených k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti poplatníka, nezbytným nábytkem, kobercem, záclonami, obrazy, stolním nebo přenosným počítačem, tiskárnou, kopírkou apod. lze vždy zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda byt, rodinný dům či jiná nemovitá věc jsou anebo nejsou vloženy do obchodního majetku poplatníka. Takto postupuje při vybavování prostor k činnosti, ze které jsou příjmy zdaňovány dle § 7 ZDP, jak poplatník provozující činnosti podle živnostenského oprávnění, tak soukromý lékař, daňový nebo účetní poradce, finanční poradce, notář, právník, autor a další osoby, provozující podnikání doma.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Podnikání doma a daňové výdaje

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie