Uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí zdravotní služby, dodání zdravotního zboží, zdravotnické prostředky

Zdravotní služby jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Základní sazba daně se uplatní, pokud není poskytovaná služba osvobozena od daně podle § 58 zákona o DPH.

Datum publikace:14.02.2020
Autor:Ing. Zdeněk Kuneš

Uplatnění DPH při poskytnutí zdravotní služby (text)

1. Poskytnutí zdravotní služby

Zdravotní služby jsou podle § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se o zdravotní služby uvedené v § 58 zákona o DPH.

1.1. Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně

U plnění, které je osvobozeno od daně vzniká plátci podle § 51 odstavce 2 zákona o DPH povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění.

Pokud byla před uskutečněním plnění osvobozeného od daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z částky přijaté úplaty ke dni přijetí této úplaty. To však neplatí, pokud ke dni přijetí úplaty není plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně známo dostatečně určitě.

Příklad č. 1

Lázeňský dům poskytuje plnění lázeňské péče, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a současně poskytuje také zdanitelná plnění. Host si na základě obecné nabídky zaplatil zálohu na poskytnuté služby s tím, že si jednotlivé konkrétní služby vybere, až do lázeňského domu přijede. Vzhledem k tomu, že v okamžiku přijetí této úplaty není dostatečně známo, jaké služby budou hostovi poskytnuty, lázeňský dům částku této přijaté úplaty nepřizná.

1.2. Stanovení hodnoty plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně a oprava hodnoty plnění osvobozeného od daně

Při stanovení hodnoty plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje podle § 36 zákona o DPH, tedy obdobně jako při stanovení základu daně. Hodnotou plnění osvobozeného od daně tak je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné plnění od osoby, pro kterou bylo plnění poskytnuto nebo od třetí osoby. Při opravě hodnoty plnění osvobozeného od daně se postupuje plátce podle § 42 zákona o DPH, tedy obdobně jako při opravě základu daně u zdanitelných plnění.

1.3. Vystavování dokladů

Z § 28 odst. 1 písm. a) zákona o DPH vyplývá, že na plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně plátce daňový doklad nevystavuje.

1.4. Zdravotní služby

Pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty se podle § 58 zákona o DPH zdravotní službou rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Podstatnou podmínkou pro osvobození od daně je, že se musí jednat o zdravotní činnost vykonávanou s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a službu s ní úzce související.

Pod pojem „zdravotní služba“ patří poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnická záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče, činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení, transfuzní služby nebo krevní banky, specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních službách. Služby zdravotní péče v sobě zahrnují preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony, pokud jsou prováděny zdravotními pracovníky.

Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V zákoně o zdravotních službách jsou vymezeny podmínky k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně jsou tak osvobozeny zdravotní služby za předpokladu, že jsou současně splněny podmínky, že se jedná o zdravotní služby, které jsou vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby, tyto zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah zdravotních služeb je vymezen v oprávnění k poskytování zdravotních služeb a současně se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránícím lidské zdraví.

Upozornění!

Na osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH nemá žádný vliv to, jakým způsobem a jakou formou jsou tyto služby hrazeny, zda plně nebo částečně ze zdravotního pojištění, nebo pacientem. Rozsah zdravotních služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je omezen podmínkou, že se musí jednat o činnosti poskytnuté s léčebným cílem nebo chránícím lidské zdraví.

Pro uplatnění osvobození od daně je proto u zdravotních služeb rozhodující zejména účel a cíl těchto poskytovaných služeb.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Uplatnění DPH při poskytnutí zdravotní služby, dodání zdravotního zboží, ...

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.