Vnitropodniková směrnice upravující oblast nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Datum publikace:09.07.2019
Autor:Ing. František Louša

Vnitropodniková směrnice upravující oblast NM a HM (text)

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Je všeobecně známo, že je tato oblast v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů (dále jen ZDP) upravena poněkud odchylně, a to i pojmenováním. ZDP vymezuje hmotný majetek výčtem v § 26. Aby bylo zřejmé, že pojem hmotný majetek v tomto zákonu nezahrnuje veškerý hmotný majetek ve vlastnictví poplatníka, je zde též uvedeno, že hmotným majetkem nejsou pro účely ZDP zásoby. Obsah pojmu nehmotný majetek nechává v podstatě (viz § 32a ZDP) na prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví (dále jen ZÚ).

Pojem hmotný majetek používaný v ZDP zhruba odpovídá pojmu dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví, ale není s ním zcela totožný, především v oblasti staveb. Pro účetnictví jsou dlouhodobým hmotným majetkem všechny stavby bez ohledu na jejich cenu a dobu použitelnosti, kdežto ZDP některé stavby za hmotný majetek nepovažuje.

Dalším rozdílem je, že pozemky, které jsou pro účetnictví dlouhodobým hmotným majetkem, ZDP nezahrnuje do hmotného majetku a má pro ně zvláštní ustanovení. Zároveň jsou v § 27 vyjmenovány předměty, vyloučené z odpisování. Podobné ustanovení má též např. vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška), a to v § 56, odst. 11. Asi nás již nepřekvapí, že i u  neodpisovatelného majetku není shoda.

Alespoň že pro zahrnutí věcí do souboru movitých věcí platí obdobná pravidla, i když ZDP má trochu podrobnější vymezení, ale v podstatě jde o shodu.

ZDP stanovuje finanční hranice jak pro nehmotný majetek, tak i pro movitý hmotný majetek, tj. předměty do této hranice nejsou považovány za hmotný majetek, ale za zásobu, kdežto v účetnictví je ponecháno rozhodnutí, od jaké výše v korunách budou movité věci považovány za dlouhodobý majetek, na účetní jednotce.

 

Směrnice je uvedena ve zkráceném znění. Její celé znění naleznete na : Vnitropodniková směrnice upravující oblast nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související účetní souvztažnosti

Funkcie