Živnostenská kontrola

Podnikatelům mohou být uloženy různými státními úřady za porušení svých povinností poměrně přísné sankce.

Datum publikace:07.05.2019
Autor:Mgr. Filip Wágner

Živnostenská kontrola (text)

Podnikatelům mohou být uloženy různými státními úřady za porušení svých povinností poměrně přísné sankce. Kontroly živnostenskými úřady se na podnikající fyzické osoby či právnické osoby zaměřují zejména z hlediska, zda tyto subjekty dodržují pravidla pro příslušná živnostenská oprávnění. Tento článek shrnuje pravidla pro kontroly ze strany živnostenského úřadu a přehled potenciálních sankcí. Po přečtení by měl čtenář mít představu, co může při případné kontrole očekávat.

1.   Právní úprava

Pravidla pro živnostenské podnikání a některá vybraná pravidla pro kontrolu nad dodržováním pravidel živnostenského podnikání upravuje zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“). Živnostenská kontrola je částečně upravena v § 60a až § 66 živnostenského zákona. Živnostenské úřady kontrolují plnění podmínek podle živnostenského zákona, ale i některé další oblasti (např. plnění podmínek ohledně koncese, dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem a podmínky značení tabákových výrobků). Dále mohou české živnostenské úřady kontrolovat i subjekty poskytující dočasně služby na území České republiky na základě příslušného oprávnění z jiného členského státu Evropské unie.

Výkon živnostenské kontroly je upraven také zákonem č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a subsidiárně se používá také zákon č.  500/2004 Sb., správní řád. Postavení, kompetence a organizace živnostenských úřadů jsou upraveny zákonem č.  570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

2.   Začátek kontroly

Kontrolní orgán zpracovává plán kontrol, pokud tomu nebrání povaha nebo účel. Kromě namátkové kontroly či zařazení do plánu kontrol mohou dát k provedení kontroly různé osoby podnět, na základě kterého pak může dojít k realizaci kontroly. Vždy však právě kontrolní orgán rozhodne, zda bude kontrolu realizovat či nikoliv. Ještě před zahájením kontroly může kontrolní orgán realizovat úkony za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu, o čemž se pořizuje záznam. Pokud se poté realizuje kontrola, tak mohou být zjištěné skutečnosti využity jako podklad pro kontrolní zjištění.

Kontrolu provádí příslušný odbor obecního živnostenského úřadu (eventuálně příslušný odbor městských částí hlavního města Prahy). Při faktické realizaci kontroly by se měl daný kontrolor u subjektu prokázat průkazem či písemným pověřením k jednotlivé kontrole.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Živnostenská kontrola

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Mgr. Filip Wágner

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

--%>