Audit, jeho regulace a průběh I.

Audit je jedním z typů tzv. ověřovacích zakázek, spolu s prověrkami a ostatními zakázkami. Nejčastějším předmětem auditu je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka.

Datum publikace:01.02.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Audit, jeho regulace a průběh (text)

Audit účetních a finančních informací

Audit lze popsat jako ověření účetních a finančních informací účetní jednotky za účelem vyjádření ujištění o tom, zda tyto informace podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a byly účetní jednotkou zachyceny v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví. Audit je jedním z typů tzv. ověřovacích zakázek, spolu s prověrkami a ostatními zakázkami.

Předmět auditu

Nejčastějším předmětem auditu je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka se všemi jejími součástmi tak, jak ji účetní jednotka sestavila a předložila auditorovi k posouzení. Nemusí však vždy jít jen o klasickou řádnou účetní závěrku, ale také o závěrku mimořádnou, mezitímní nebo závěrku sestavenou pro zvláštní účely. Auditor se vyjadřuje také k závěrce agregované, která vychází z auditované závěrky, ale obsahuje méně podrobné informace. Výjimkou nejsou ani audity jednotlivých účetních výkazů, specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu.

V rámci výše zmíněných ověřovacích zakázek může ale auditor posuzovat i finanční informace zveřejněné účetní jednotkou v jejích prospektech, efektivnost určitého postupu, kapacitu nějakého jejího zařízení či budoucí finanční výkonnost účetní jednotky (např. v podobě různých prognóz či výhledů hospodaření na několik příštích let).

V souboru článků k auditu se budeme blíže zabývat klasickým auditem účetní závěrky.

Právní rámec auditu

Všechny tyto zakázky jsou regulovány jak auditorskými, tak účetními předpisy, zejména následujícími:

  1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. 6. 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků,
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1606/2002 z 19. 7. 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Audit povinný a dobrovolný

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Audit, jeho regulace a průběh I.

 

Problematice auditu se budeme se věnovat i v dalších odborných článcích.

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Eva Nejmanová

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Funkcie