Daňové a nedaňové náklady

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se sice při stanovení základu daně z příjmů vychází z výsledku hospodaření, avšak základ daně se od výsledku hospodaření může lišit. Jedním z důvodů je skutečnost, že některé účetní náklady nelze považovat za náklady daňově uznatelné.

Datum publikace:20.12.2018
Autor:JUDr. Michal Gembík

Daňové a nedaňové náklady (text)

Úvod

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se sice při stanovení základu daně z příjmů vychází z výsledku hospodaření, avšak základ daně se od výsledku hospodaření může lišit. Jedním z důvodů je skutečnost, že některé účetní náklady nelze považovat za náklady daňově uznatelné (jde o nedaňové náklady), popř. (a to je pro poplatníky příjemnější) některé náklady ZDP umožňuje uplatnit jako náklady daňové, aniž by byly zaúčtovány (tzv. daňové neúčetní náklady). Náklady, které jsou zaúčtovány a které nepovažujeme za nedaňové náklady, nazýváme náklady daňovými. Jsou součástí účetnictví a do daňového přiznání k dani z příjmů se samostatně nevyčíslují – jsou součástí výsledku hospodaření před zdaněním, ze kterého daňové přiznání vychází. Některé daňové náklady se však objevují v příloze k daňovému přiznání (např. tvorba opravných položek k pohledávkám, odpisy).

Náklady tedy můžeme rozdělit následovně:

  • zaúčtované náklady,
  • daňové náklady,
  • nedaňové náklady,
  • daňové neúčetní náklady.

Vazba na účetnictví

Aby bylo možné náklad zaúčtovaný do výsledku hospodaření příslušného období považovat za daňový náklad, musí pochopitelně jít o náklad, který byl zaúčtován do tohoto období v souladu s účetními předpisy (plyne z § 23 ZDP). Perfektní znalost ZDP nám tedy nemusí být nic platná, když nevíme, jak měl být, či zda vůbec měl být, zaúčtován.

Jestliže je tedy např. do nákladů roku 2017 zaúčtováno nesprávně celé nájemné za dobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, tak pochopitelně nelze část nájemného připadající na období roku 2018 považovat za daňový náklad roku 2017. Pokud k obdobné situaci dojde, je pochopitelně ideální provést opravu účetnictví roku 2017 (výsledku hospodaření roku 2017). Pokud by však oprava účetnictví roku 2017 nebyla (nebo nemohla být) provedena, tak nájemné připadající na rok 2018 představuje:

  • nedaňový náklad roku 2017,
  • daňový neúčetní náklad roku 2018.

Součást pořizovací ceny HM

Z účetních předpisů může např. vyplynout, že určitý náklad je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Uplatnění tohoto nákladu jako nákladu daňového by bylo pochopitelně nesprávné, a mohlo by způsobit i další chybu. V případě, kdy by bez tohoto nákladu (např. jde o náklad na dopravu ve výši 2 000 Kč) nebyla překročena hranice   40 000 Kč (pořizovací cena by byla např. 39 000 Kč), avšak s ním by překročena byla (v našem případě 41 000 Kč), bylo by chybné i jednorázové uplatnění ostatních nákladů   (39 000 Kč).

Časové rozlišení

Velmi důležitou otázkou je zahrnutí nákladu do správného účetního, a tím i zdaňovacího, období, tedy otázka časového rozlišení. Např. náklady na nájem za rok 2018 zaplacené v roce 2017 jsou nákladem až roku 2018. Některé náklady je nutné časově rozlišovat na dobu několika let. Buď formou účetních odpisů (týká se např. dlouhodobého hmotného majetku s oceněním do 40 000 Kč), nebo prostřednictvím účtů časového rozlišení (týká se např. většího množství drobného hmotného majetku).

Zjištění nákladu

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Daňové a nedaňové náklady

 

Poznámky pod čarou:

Autor: JUDr. Michal Gembík

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři