Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, brigády a zaměstnávání mladistvých (ONLINE ROZHOVOR)

Pokud potřebujete poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, neváhejte se zapojit dne 15.06.2021, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru.

Datum publikace:08.06.2021
Autor:JUDr. Eva Dandová

Online rozhovor (text)

Úvodem

V naší online poradně se dne 15. června 2021 zaměříme na tři témata, která se v letním období a zejména o prázdninách v praxi personalistů a mzdových účetní vyskytují nejčastěji. Jedná se o téma

  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • brigády
  • zaměstnávání mladistvých.

Všechna tato témata spojuje uzavírání krátkodobých pracovněprávních vztahů (dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a brigád, tedy krátkodobých pracovních poměrů na dobu určitou) v době prázdnin se studenty, tedy často i mladistvými.

O všech těchto otázkách bude naše příští online poradna. Samozřejmě se však můžete ptát i na cokoliv jiného. Těšíme se na Vaše dotazy!

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dvě, a to dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Dohody obecně jsou pracovněprávními vztahy, které jsou ovládány větší flexibilitou a smluvní volností než pracovní poměr. Do zákoníku práce byly zakotveny právě za tímto účelem, aby zaměstnavatel mohl na základě větší flexibility uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zajistit plnění svých úkolů i jinými zaměstnanci nežli zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatelům umožňují dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr volnější nakládání s pracovní silou s ohledem na volnější právní úpravu týkající se uzavírání, průběhu i skončení těchto dohod, kdy zaměstnavatel není svázán tak jako v případě pracovního poměru. Na druhé straně jsou však zaměstnanci konající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výrazně méně chráněni, když § 77 odst. 2 ZP výslovně uvádí ustanovení zákoníku práce, která se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahují.

Praxe spatřuje největší přednost dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve flexibilní pracovní době. S ohledem na větší časovou flexibilitu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr oproti pracovnímu poměru stanoví zákoník práce, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Rozvržení pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr by v praxi působilo obtíže a omezovalo by flexibilitu těchto dohod. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tak jejím stranám umožňují konat práce dle dohody zaměstnavatele se zaměstnancem a současně flexibilně měnit pracovní dobu dle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnavatel si se zaměstnancem může např. sjednat, ve kterých dnech je zaměstnanec práce povinen vykonat, ale bez bližšího rozvržení pracovní doby v těchto dnech. Rozvržení pracovní doby je však možné v dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr sjednat, pokud se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. Nebrání nic tomu, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednal rozvržení pracovní doby, to záleží výhradně na jejich smluvní vůli.

Brigády

Zákoník práce ani žádný jiný český právní předpis nezná pojem „brigáda“ nebo „studentská brigáda“. Přitom v praxi, a dokonce i v personalistice, se tyto dva pojmy vžily již po několik generací a používají se k označení krátkodobého smluvního vztahu, zpravidla uzavíraného jako pracovněprávní vztah. Velmi často se tento pojem užívá pro označení pracovněprávních vztahů studentů středních a vysokých škol v denním studiu. K tomu je třeba uvést, že zákoník práce nemá ani definici pojmu studenta, zde odkazuje na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a na její definici nezaopatřeného dítěte, za což se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Zákoník práce poskytuje zaměstnavateli i zaměstnanci širokou škálu možností. Vlastní rozhodnutí, který pracovněprávní vztah se v daném případě uzavře, je výhradně na zaměstnavateli. Rozhodne-li se zaměstnavatel v daném případě, že není účelné, aby k plnění svých úkolů uzavíral pracovní poměr, je výlučně na něm, by se rozhodl, zda s dotyčnou fyzickou osobou uzavře dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Pokud se uzavírá pracovní poměr, pak se v takových případech volí pracovní poměr na dobu určitou, většinou na dobu prázdnin, neboť pro většinu studentů je nereálné soustavě pracovat, když studují v denním studiu.

Zaměstnávání mladistvých

Jak jsme uvedli výše, řada studentů uzavírá v době prázdnin nějaký pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Tito studenti jsou často ve věku do 18 let, tedy mladiství, je nezbytné se zastavit několika poznámkami u podmínek výkonu jejich práce a speciálně pak u jejich bezpečnosti a ochraně zdraví.

V článku 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky. Jde o velice důležité sociální právo mladých lidí, jehož realizace jim umožňuje, aby se zapojili do učebního nebo pracovního procesu, aniž by to bylo na újmu jejich zdraví a rozvoji. V souladu s ustanovením článku 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mají mladiství právo na ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.

Je to i logické, že právní ochrana mladistvých musí být stejná jak v případě, kdy mladiství se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy, středního odborného učiliště, nebo konzervatoře) nebo kdy již vstupují do skutečného pracovního poměru, lhostejno jestli na dobu neurčitou (tedy do pracovního poměru „natrvalo“) nebo jen do pracovního poměru na dobu určitou o prázdninách nebo jestli uzavírají některý mimo pracovněprávní vztah – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

V teorii i praxi se často používá pojmů mládež, mladistvý, nezletilý. Pojem mládež je dosti široký, je možno říci, že zahrnuje všechny mladé lidi. Pojem mladistvý je definován v ustanovení § 350 odst. 2 zákoníku práce – podle něj jsou mladiství zaměstnanci mladší než 18 let. Věková hranice, do níž je mladistvým poskytována zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích a nakonec i podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je tedy stanovena pevně, nelze totiž zkoumat psychickou a fyzickou vyspělost každého mladistvého zvlášť.

Pokud se týká dolní věkové hranice mladistvých, tak ta se odvozuje od horní věkové hranice dětí. Obecně platí, že práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. To je výraz zákazu dětské práce v našem právu obecně, kterým vlastně Česká republika naplnila požadavky článku 4 směrnice č. 94/33/ES ze dne 24. června 1994 o ochraně mladistvých při práci, který požaduje, aby členské státy přijaly patření k zákazu dětské práce. Jinak platí, že způsobilost fyzické osoby mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky jsou tedy základní dvě podmínky pro definování dolní věkové hranice mladistvých.

Na otázky k uvedenému tématu dostanete správnou odpověď, pokud se zeptáte našeho odborníka přímo v online rozhovoru:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, brigády a zaměstnávání mladistvých (ONLINE ROZHOVOR)

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.