Home office a překážky v práci (ONLINE ROZHOVOR)

Pokud potřebujete v této oblasti poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, zapojte se dne 18.02.2021, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru. Vaše dotazy k tématu zodpoví JUDr. Eva Dandová - odbornice v oboru pracovního práva.

Datum publikace:11.02.2021
Autor:JUDr. Eva Dandová

Online rozhovor (text)

V naší online poradně se dne 18. února zaměříme na dva okruhy otázek, které jsou v poslední době velice aktuální, a to na homeworking, teleworking a home office a na překážky v práci. Budete-li mít ale jiný dotaz z pracovněprávní oblasti (např. v souvislosti s poslední novelou zákoníku práce), tak neváhejte, jsme zde pro Vás.

Home office

Homeworking, teleworking a home office patří mezi tzv. flexibilní formy práce. Flexibilních forem práce je celá řada, řadíme sem práci na kratší (částečný) úvazek, pružné pracovní doby, nerovnoměrné rozvržené pracovní doby a konto pracovní doby a samozřejmě též homeworking, teleworking a home office.

Historicky první touto flexibilní formou práce byla práce z domova neboli homeworking. Tu poměrně přesně upravoval již starý zákoník práce z roku 1965, protože byla již v té době u nás častá v určitých odvětvích (jako např. textilní průmysl nebo průmysl skla a bižuterie) a využívaly ji především ženy pečující o malé děti nebo o osoby blízké.

Teleworking se do Evropy rozšířil z USA a souvisí s rozšířením a masovým využíváním informačních technologií, v České republice až po roce 1990.

Homeworking je anglický výraz pro trvalou práci z domova. Jak jsem uvedla výše, v České republice byl znám již v 60. letech 20. století, kdy hojně pracovali z domova zaměstnanci, kteří vyráběli bižuterii nebo doma šili jednoduché části oblečení. V západní Evropě se pojem homeworking historicky používal pro práci živnostníků a malých firem, kteří pracují „z domova“. V současné době tento pojem do jisté míry v podvědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců (ale i veřejnosti) splývá s pojmem teleworking, neboť pracovat z domova většinou znamená pracovat na počítači, a to mohou i zaměstnanci středních a velkých firem.

Teleworking je též anglický výraz a přeloženo do češtiny znamená „práce na dálku“. V literatuře se někdy objevuje i výraz e-working jako synonymum pojmu teleworking. V zásadě se tím rozumí využívání IT systémů zaměstnavatele. Teleworking se nemusí odehrávat pouze z domova zaměstnance, ale i z jiných míst, dokonce z kaváren nebo restaurací, kde zaměstnanec tráví čas mezi schůzkami s klienty. Homeworking je tak dnes speciální formou teleworkingu.

Od pojmu homeworking a teleworking pak musíme důsledně odlišovat pojem home office. Home office má v angličtině dva významy. První je zkratkou pro anglické označení segmentu drobných firem – SoHo (Small Office Home Office), kde ono Home Office vyjadřuje, že dotyčný živnostník nebo malá firma vykonává svoji podnikatelskou činnost z domova. V našem prostředí se výraz home office využívá pro pojmenování zaměstnaneckého benefitu, kdy zaměstnanec může část pracovní doby pracovat z domova.

Právní úprava těchto forem práce v zákoníku práce je velmi stručná, můžeme říci kusá, takže zaměstnavatelům často ani nedává návod, jak mají postupovat, a proto se řada otázek řeší výkladem. V naší poradně Vám chceme pomoci je vyřešit.

Překážky v práci

§ 38 odst. 1 písm. a) ZP vyplývá základní zásada pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Tato dvě ustanovení mají zajistit řádný, plynulý, nepřerušovaný výkon práce. Život však s sebou přináší různé situace, které plynulost výkonu práce mohou dočasně narušit. Příčiny, které toto způsobují, označuje zákoník práce obecně pojmem „překážka v práci“. Přesnou definici tohoto pojmu zákoník práce ani jiný pracovněprávní předpis však neobsahuje. Překážkou v práci se rozumí však pouze případy, kdy zákoník práce nebo jiný právní předpis nepřítomnost zaměstnance v práci omluví nebo jeho dočasné nevykonávání práce připouští a předvídá a kdy tedy jsou upravena vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Překážkou v práci však není v řádném případě bezdůvodná absence zaměstnance v práci.

Právní úprava překážek v práci je dnes obsažena v části osmé zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a v prováděcím nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Jak bylo řečeno výše, mají překážky v práci ten důsledek, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci podle pracovní smlouvy a ve stanovenou pracovní dobu. Zákoník práce proto na různých místech upravuje jednotlivá práva zaměstnanců ve vztahu k situaci, kdy vznikla překážka v práci.

Připomeňme také, že poslední novela zákoníku práce upravila jednu novou překážku v práci – pracovní volno související s prací pro děti a mládež. Tato nová právní úprava zavádí placené volno v délce 1 týdne pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež.

V současnosti mají zaměstnanci, kteří chtějí působit jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři aj. na táborech pro děti a mládež, možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) ZP. Podmínkou poskytnutí tohoto volna je skutečnost, že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží.

Nově se pak upravuje možnost ze stávajících 3 týdnů využít 1 týden jako placené volno. Podmínkou bude, že příslušnou akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku nejméně 5 let, která má jako svou hlavní činnost práci s dětmi nebo mládeží. Poskytnutí placeného volna bude možné i pro státní zaměstnance.

Na otázky k uvedenému tématu dostanete správnou odpověď, pokud se zeptáte našeho odborníka přímo v online rozhovoru: 

Home office a překážky v práci (ONLINE ROZHOVOR)

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.