Jak připravit firmu na audit (ONLINE ROZHOVOR)

Zajímá Vás problematika auditu? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 18.4.2019 (čtvrtek) od 10:00 do 11:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví Ing. Blanka Jindrová - auditorka. 

Datum publikace:11.4.2019
Autor:Ing. Blanka Jindrová

Online rozhovor - Jak připravit firmu na audit (text)

Cíl auditu

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Auditor zjišťuje, zda údaje obsažené v účetní závěrce jsou věrným zobrazením stavu majetku a jiných aktiv, stavu závazků a jiných pasiv, výsledku hospodaření účetní jednotky a její finanční situace.

Auditor ověřuje, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné.

Auditor se musí přesvědčit, jestli je účetnictví úplné, správné a průkazné a zda je vedené v souladu s platnými právními předpisy a zda účetní závěrka byla též sestavena v souladu s platnými právními předpisy.

Ověřování účetní závěrky auditorem je proces zahrnující soubor činností, při nichž auditor zkoumá, testuje a vyhodnocuje informace obsažené v účetní závěrce a v podkladech k ní. Výsledkem ověření účetní závěrky je zpracování zprávy auditora s jeho výrokem, který je vyjádřením ke kvalitě ověřované účetní závěrky. Součástí auditu účetní závěrky je též ověření výroční zprávy.

Účelem auditu je také zvýšení věrohodnosti účetní závěrky, účetnictví i dalších informací účetní jednotky o její hospodářské činnosti a výsledku hospodaření.

Legislativní úprava

Povinnost auditorského ověření účetní závěrky a výroční zprávy obchodních společností a družstev upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 2021 a provádění auditu účetní závěrky upravují ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti auditora. Z nich pak implicitně vyplývají povinnosti a práva účetní jednotky při auditu její účetní závěrky a v souvislosti s ním.

Povinnost auditu

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem:

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,

b) střední účetní jednotky,

c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní            závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot:

  1. netto aktiva celkem 40 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

 

Na otázky k uvedenému tématu dostanete správnou odpověď, pokud se zeptáte našeho odborného poradce přímo v online rozhovoru.  

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

Online rozhovor najdete : 

Jak připravit firmu na audit (ONLINE ROZHOVOR)

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Blanka Jindrová

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Funkcie

Partneři