Kdy je plátce na konci kalendářního roku povinen provést vypořádání daně z přidané hodnoty?

Plátce má na konci kalendářního roku povinnost vypořádat daň z přidané hodnoty v konkrétních případech.

Datum publikace:25.11.2019
Autor:Ing. Zdeněk Kuneš

Kdy je plátce na konci roku povinen provést vypořádání DPH (text)

A. Poskytnutí zdanitelného plnění na dlouhodobé bázi

Plnění poskytovaná tzv. na dlouhodobé bázi jsou plnění, která plátce poskytuje dlouhodobě. Pro správné uplatnění daně z přidané hodnoty je podstatné, kdy je plátce povinen přiznat plnění na dlouhodobé bázi.

Poskytnutí zdanitelného plnění na dlouhodobé bázi s místem plnění v tuzemsku

Zdanitelným plněním poskytovaným na dlouhodobé bázi je například poskytnutí nájmu jako zdanitelného plnění, zřízení věcného břemene, které je poskytnuto jako zdanitelný nájem, poskytnutí právní služby, poradenské služby, služby podpory informačních systémů apod.

Problematika data uskutečnění zdanitelného plnění, poskytovaného na dlouhodobé bázi, je řešena v § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“). Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud je poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování tohoto zdanitelného plnění započato.

Pokud však došlo v průběhu kalendářního roku k přijetí úplaty, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, tak plátce přizná daň z této přijaté úplaty a povinnost přiznat daň podle předchozího odstavce se na něj nevztahuje.

Velice důležité je slovo „nejpozději“. To vyjadřuje, že plátce může přiznat uskutečnění tohoto zdanitelného plnění kdykoliv dříve. Plátce může tedy zdanitelné plnění, které je poskytováno déle jak 12 kalendářních měsíců vykázat kdykoliv v průběhu roku, ve kterém toto zdanitelné plnění poskytuje nebo v průběhu následujícího kalendářního roku, nejpozději však k 31. 12. kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém bylo zdanitelné plnění započato.

Stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí věcného břemene

Zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci je podle § 4 odst. 4 písm. g) zákona o DPH nájmem, podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o DPH je zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene službou.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Kdy je plátce na konci roku povinen provést vypořádání DPH?

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>