Mandátní versus příkazní smlouva, nezávislá povolání

Právní úprava mandátní a příkazní smlouvy byla odlišná ještě před několika lety. Od 2014 je jednotná úprava tohoto typu smluv pro podnikatele i ostatní subjekty. Příkazní smlouva patří do smluv příkazního typu a její právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

Datum publikace:27.12.2018
Autor:Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Mandátní versus příkazní smlouva (text)

Právní úprava mandátní a příkazní smlouvy byla odlišná ještě před několika lety, kdy smlouvu příkazní upravoval zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a mandátní smlouvu upravoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k odstranění duplicitní úpravy těchto smluv v jiných právních předpisech a od 1. 1. 2014 je jednotná úprava tohoto typu smluv pro podnikatele i ostatní subjekty. Příkazní smlouva patří do smluv příkazního typu a její právní úprava je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 2430 a následující.

Pojem mandátní smlouva není přímo v novém občanském zákoníku uveden (zákon č. 89/2012 Sb.), ale nelze říci, že by institut mandátní smlouvy přestal existovat, je jen jednotně označován jako příkazní smlouva. Mandátní smlouva určena dle „staré“ právní úpravy pro podnikatele při obchodním styku, tedy na obchodní záležitosti již v dané podobě neexistuje. Podnikatelé pro tyto účely tedy „nově“ uzavírají obecnou příkazní smlouvu.

Jak uvádí občanský zákoník, příkazní smlouva patří do oblasti závazků ze smluv příkazního typu. Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Odpovědnost za plnění příkazu je na příkazníkovi, a to i v případě, že svěří příkaz jinému subjektu. Veškerý užitek z obstarávané záležitosti přísluší příkazci. Obstarává-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím způsobenou.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Mandátní versus příkazní smlouva, nezávislá povolání

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Pavlína Hejduková, PhD.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři