Mezinárodní standardy IFRS ve světě II.

Dnes navážeme na článek věnovaný souhrnným statistikám Rady pro mezinárodní účetní standardy a Nadace IFRS a zaměříme se podrobněji na používání systému IFRS jednotlivými světovými regiony a jurisdikcemi.

Datum publikace:05.09.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Mezinárodní standardy IFRS ve světě II. (text)

Dnes navážeme na předchozí článek věnovaný souhrnným statistikám Rady pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) a Nadace IFRS a zaměříme se podrobněji na používání systému IFRS jednotlivými světovými regiony a jurisdikcemi. Při popisu stavu a rozsahu používání standardů IFRS a standardů IFRS pro malé a střední podniky (IFRS pro SMEs) budeme opět vycházet z údajů zveřejněných na webových stránkách IASB a Nadace IFRS (https://www.ifrs.org).

Používání IFRS v regionu Evropa

Počet evropských jurisdikcí, které používají standardy IFRS, je poměrně stabilní. Proto zde nebudeme uvádět souhrnnou statistiku za čtyři poslední zveřejněná období (2015–2018), v nichž jedinou změnou je přijetí standardů IFRS Běloruskem s účinností od ledna 2017. Naopak se zaměříme na rozsah použití standardů IFRS domácími i zahraničními subjekty a rozsah použití standardů IFRS pro malé a střední podniky v konkrétních evropských zemích.

Tyto země je vhodné si rozčlenit do dvou skupin. První skupinu představují jurisdikce, které jsou nějakým způsobem svázané s Evropskou unií (EU) nebo Evropským hospodářským prostorem (EHP). Všech 28 členských států EU včetně 4 evropských kandidátských zemí (Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko) a 3 států dotvářejících EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) podléhá v této oblasti nařízením EU, a to včetně účetních směrnic. Tyto jurisdikce používají standardy IFRS výhradně ve znění, které schválila a zveřejnila EU ve svém Úředním věstníku. Standardy IFRS pro malé a střední podniky EU nepřijala z důvodu jejich neslučitelnosti s účetními směrnicemi EU. Jistou výjimkou je Irsko a Velká Británie, v nichž mohou malé a střední podniky používat národní účetní standardy, které jsou na standardech IFRS pro SMEs založeny – byť s významnými modifikacemi.

Rozsah používání standardů IFRS a IFRS pro SMEs touto skupinou zemí zobrazuje následující tabulka (z členů EU jsou kvůli výše popsané odlišnosti Irsko a Velká Británie uvedeny samostatně). Problematice přijímání a schvalování standardů IFRS v Evropské unii se budeme věnovat v příštím článku.

Jurisdikce

IFRS vyžadovány pro domácí subjekty veřejného zájmu

IFRS povoleny, ale nevyžadovány pro domácí subjekty veřejného zájmu

IFRS vyžadovány nebo povoleny pro kótování zahraničních společností

IFRS pro SMEs vyžadovány nebo povoleny

Zvažováno přijetí IFRS pro SMEs

Albánie

A

x

xBurza cenných papírů byla v Albánii k datu zveřejnění statistiky neaktivní.

x

A

Černá Hora

A

x

A

x

x

Evropská unie

A

x

A

x

x

Irsko

A

x

A

A

x

Island

A

x

A

x

x

Lichtenštejnsko

A

x

A

x

x

Norsko

A

x

A

x

A

Severní Makedonie

A

x

A

A

x

Srbsko

A

x

A

A

x

Velká Británie

A

x

A

A

x

Zdroj: IASB a Nadace IFRS, vlastní zpracování

Druhou skupinu představují naopak jurisdikce mimo EU a EHP, které o přijetí či nepřijetí standardů IFRS a IFRS pro SMEs rozhodují zcela samostatně. Poměrně zajímavá je situace ve Švýcarsku, které tyto standardy sice nepřijalo, ale umožňuje jejich použití domácím subjektům pro sestavení konsolidované účetní závěrky (povinnost sestavení individuální účetní závěrky podle švýcarských účetních pravidel zůstala zachována) a akceptuje je i u zahraničních subjektů operujících na lokálním kapitálovém trhu. Rozsah používání standardů opět zobrazuje tabulka níže:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na :  Mezinárodní standardy IFRS ve světě II.

Článek je zároveň pokračováním odborného příspěvku : Mezinárodní standardy IFRS ve světě I.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

--%>