Nájem nemovitých věcí pohledem zákona o DPH 2020/2021

Pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále DPH) při nájmu nemovité věci vyplývají z § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Datum publikace:20.07.2020
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Nájem nemovitých věcí pohledem zákona o DPH (text)

I. Úvod

Pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále DPH) při nájmu nemovité věci vyplývají z § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Nájem nemovité věci je dle § 56a osvobozen od daně s určitými výjimkami. Ustanovení § 56a se několik let významně neměnil. Drobné změny nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 (dále NOZ), kdy byl zaveden další pojem „pacht“ a také „podpacht“, který je zahrnut v zákoně o DPH pod ustanovení o nájmu nemovité věci. Od 1. dubna 2019 dochází ke změně, která spočívá v rozšíření definice nájmu o některé služby, které jsou poskytovány na základě smlouvy o věcném břemeni (služebnosti). Blíže uvedeno v § 4 odst. 4 písm. g), kde zákon o DPH uvádí, že nájmem je také podnájem, pacht a podpacht. Nájmem se rozumí také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene, zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu.

Příklad č. 1:

Plátce poskytne na základě smluvního ujednání příjezdovou cestu k užívání dalšímu plátci daně. V takovém případě se jedná v podstatě o věcné břemeno, které se posuzuje jako nájem.

Pokud je tedy předmětem smlouvy užívání nemovité věci, které odpovídá nájmu nemovité věci (definovanému také judikaturou soudního dvora EU – dále SDEU) bude daňový režim takového užívání posouzen podle § 56a jako nájem. Nebude až tak podstatný typ smluvního ujednání – nájemní smlouva, smlouva o věcném břemeni – důležitá je podstata smluvního ujednání.

Poslední větší novelizace zákona o DPH zákonem č. 80/2019 Sb. mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při nájmu nemovitých věcí, který je v obecném smyslu podle § 56a odst. 1 osvobozen od daně.

Protože se ustanovení § 56a týká nájmu nemovité věci, pojďme si nejprve definovat pojem „nemovitá věc“ a také pojem „nájem“. V praxi se často zaměňuje služba ubytovací za nájem nemovité věci, v následujícím textu si oba pojmy vysvětlíme. Nájem se také často zaměňuje se službou práva umístit v určitých prostorách výherní hrací automaty, kávovary, na určitou plochu umístit reklamu atd., kdy ovšem nelze takovou službu osvobodit od DPH, protože se jedná pouze o převod práva užívat určitý prostor „v“ nebo „na“ nemovité věci.

II. Nemovitá věc, je definovaná v § 56 zákona o DPH:

  • stavba pevně spojená se zemí,
  • jednotka,
  • inženýrská síť,
  • pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
  • právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

Proč si definujeme nemovitou věc? V praxi je často řešena otázka, zda určitá věc ve smyslu občanského zákoníku sestavená například ze stavebních modulů (buněk) nebo nafukovací tenisová hala, je skutečně považována za stavbu, tedy věc nemovitou, nebo za věc movitou. Odpovědi můžeme nalézt také v judikatuře SDEU jak si uvedeme dále. Znát odpověď na tuto otázku je zásadní, protože pouze nájem nemovité věci lze osvobodit od DPH. Nájem věci movité podléhá základní sazbě daně.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek nabízíme na : Nájem nemovitých věcí pohledem zákona o DPH 2020/2021

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>