Nové podmínky pro oddlužení 2019

S účinností od 1. 6. 2019 schválil Parlament již třiatřicátou novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Datum publikace:04.07.2019
Autor:Lucie Semelová

Nové podmínky oddlužení ... (text)

S účinností od 1. 6. 2019 schválil Parlament již třiatřicátou novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Rozsáhlá novelizace se rovněž významně dotýká i dosavadního pojetí institutu oddlužení, jako jednoho z možných způsobů řešení úpadku, určeného především pro řešení závažných dluhových problémů nepodnikajících osob. Příspěvek upozorňuje na vybrané nejdůležitější změny podmínek oddlužení, a to z pozice dlužníka.

Úpadkový stav dlužníka

Úvodem je třeba vymezit situaci, jež je z právního hlediska rozhodná pro zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi, který není podnikatelem. Jedná se o faktický stav předvídaný zákonem, kdy dlužník má minimálně dva či více věřitelů, peněžní závazky dlužníka jsou po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není současně schopen plnit. Popsaný stav pak ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) nazýváme a kvalifikujeme jako úpadek dlužníka.

Insolvenční zákon přitom předvídá několik způsobů řešení tohoto významného zadlužení, mezi nimi i oddlužení. Institut oddlužení se přitom vyznačuje oproti ostatním způsobům řešení úpadku příležitostí dlužníka nechat se soudem osvobodit od placení pohledávek jeho věřitelů za podmínky, že uspokojí věřitelské pohledávky alespoň v míře stanovené zákonem. Účelem tohoto alternativního způsobu řešení úpadku je pak snaha zajistit dlužníkovi šanci nového začátku, a to bez demotivující vidiny doživotního splácení a rizik dluhových pastí.

Dosavadní koncepce oddlužení „30 % za 5 let“

Dosavadní míra, kterou musel dlužník, aby úspěšně prošel oddlužovacím procesem nezajištěným věřitelům splatit, byla stanovena zněním ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona tak, že nezajištění věřitelé museli být uspokojeni alespoň ve výši 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s poskytnutím nižšího plnění souhlasili. Současně insolvenční zákon§ 398 odst. 3 stanovoval pevnou pětiletou dobu, během níž byl dlužník povinen své dluhy věřitelům splácet.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Nové podmínky pro oddlužení 2019

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie