O daňových ztrátách aktuálně

V následujícím odborném příspěvku se zaměříme na změny související s daňovými ztrátami, které přinesl zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Datum publikace:01.10.2020
Autor:Jaroslava Pfeilerová

O daňových ztrátách aktuálně (text)

Pokud poplatníkovi daně z příjmů vzniknou vyšší náklady (výdaje) než výnosy (příjmy), vznikne mu ztráta. Důležitou roli hrají také položky snižující a položky zvyšující základ daně, které rozdíl mezi výnosy (příjmy) a náklady (výdaji) korigují. V následujícím textu se zaměříme na změny související s daňovými ztrátami, které přinesl zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále též zákon č. 299/2020 Sb.). Zmíníme se také o rozsudku NSS 8 Afs 58/2019-48, který se vyjádřil ke lhůtě pro stanovení daně při existenci daňových ztrát. Zmíněné změny platí pro poplatníky daně z příjmů, kteří jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob i pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

I. Rozsudek NSS 8 Afs 58/2019-48, počítání lhůt v případě opakovaných ztrát (tzv. řetězení ztrát)

Pokud poplatníkovi daně z příjmů vznikne za konkrétní období daňová ztráta, prodlužuje se současně v souladu s ustanovením §  38r zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „ZDP“), lhůta pro stanovení daně. V případech, kdy poplatník daně z příjmů vykázal opakovaně daňovou ztrátu, prodlužovala se současně i lhůta pro stanovení daně, a tím také doba, po kterou mohl správce daně konkrétní zdaňovací období kontrolovat. Nejvyšší správní soud ve zmiňovaném přelomovém rozsudku odmítl doposud aplikovaný výklad zákonné úpravy umožňující řetězení daňových ztrát.

Pro názornost si připomeneme právní úpravu, která byla do zmíněného rozsudku vykládána tím způsobem, že umožňovala řetězení daňových ztrát ve vazbě na lhůtu pro stanovení daně:

  • Obecná právní úprava počítání lhůt pro stanovení daně je upravena zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále též „“). Ustanovení §  148 stanoví, že lhůta, v níž lze stanovit daň, činí 3 roky a počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Zmiňovaný § 148 obsahuje několik ustanovení, při jejichž splnění lhůta pro stanovení daně neběží, prodlužuje se, případně běží znovu (např. zahájení daňové kontroly, podání dodatečného daňového přiznání, odeslání žádosti o mezinárodní výměnu informací apod.).
  • Ve vazbě na popisovanou problematiku bylo nutné aplikovat speciální právní úpravu stanovenou ZDP, která má vliv na běh lhůt pro stanovení daně. V ust. § 38r bylo mimo jiné uvedeno: „… Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.…“

Při aplikaci citovaného ustanovení postupoval správce daně tím způsobem, že posouval lhůtu pro stanovení daně za všechna navazující období, za která byla vyměřena ztráta, a po nich následující období, kdy bylo možné ztráty uplatnit, až na lhůtu pro stanovení daně vždy za poslední rok tohoto řetězce. V některých případech tak byla lhůta pro stanovení daně posunuta až na desítky let po skončení prvního roku, za který byla ztráta vyměřena.

Příklad č. 1: Původní počítání lhůt

Obchodní společnost vykázala v daňovém přiznání za období roku 2011 daňovou ztrátu. Podle ust. § 34 ZDP lze od základu daně odečíst daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Společnost mohla daňovou ztrátu za rok 2011 uplatnit v letech 2012 až 2016. Ve vazbě na ust. § 148 platí, že pro zdaňovací období 2011 až 2016 uplyne lhůta pro stanovení daně až v průběhu roku 2020.

V tomto případě však byla poplatníkovi za rok 2014 vyměřena další ztráta. Při původním výkladu ust. § 38r ZDP (umožňujícím řetězení ztrát) by prekluzivní lhůta za zdaňovací období 2016 neskončila v roce 2020, ale až v průběhu roku 2023 (současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací období roku 2019) a do stejného okamžiku se posouvá i konec lhůt pro roky 2011, 2012 a 2013.

Citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu však správcem daně aplikované řetězení prekluzivních lhůt označil jako nezákonné.

Nejvyšší správní soud z možných výkladů zákona o daních z příjmů v citovaném rozhodnutí upřednostnil výklad, který řetězení ztrát zcela zapovídá. Z uvedených skutečností vyplývá, že za zdaňovací období, kdy poplatníkovi vznikne ztráta, bude mít lhůtu pro stanovení daně (prekluzivní lhůtu) stanovenou jako lhůtu pro stanovení daně posledního období, za které lze daňovou ztrátu uplatnit, přičemž lhůta pro stanovení daně má za každé zdaňovací období svůj zcela samostatný režim a k řetězení lhůt nedochází.

Příklad č. 2: Nové počítání lhůt

Obchodní společnost vykázala v daňovém přiznání za období roku 2010 a 2012 daňovou ztrátu.

  • Ztrátu za období roku 2010 lze uplatnit v letech 2011–2015, lhůta pro stanovení daně za rok 2010 končí v průběhu roku 2019.
  • Ztrátu za období roku 2012 lze uplatnit v letech 2013–2017 a i když např. v roce 2014 vznikne společnosti další ztráta, skončí lhůta pro stanovení daně za rok 2012 v průběhu roku 2021 (pokud nenastanou jiné okolnosti, které lhůtu staví, např. poplatník nepodá dodatečné daňové přiznání).

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek nabízíme na: O daňových ztrátách aktuálně

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.