Odškodňování pracovních úrazů (ONLINE ROZHOVOR)

Zajímá vás problematika odškodňování pracovních úrazů? Pokud potřebujete v této oblasti poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, zapojte se dne 29.04.2021, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví JUDr. Eva Dandová - odbornice v oboru pracovního práva.

Datum publikace:22.04.2021
Autor:JUDr. Eva Dandová

Online rozhovor (text)

Posouzení, zda určité poškození zdraví je pracovním úrazem, je otázkou právní. K jejímu posouzení je třeba zkoumat, zda zjištěné skutkové okolnosti, za nichž k poškození zdraví došlo, naplňují – skutkovou podstatu § 271k ZP. Proto je zásadně vyloučeno, aby znalec – lékař byl dotazován, zda určitý úraz je úrazem pracovním, neboť by musel v podstatě řešit skutkovou a právní otázku, zda k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Tuto otázku by si měl vyřešit sám zaměstnavatel, neboť on má zákonnou povinnost (§ 105 ZP) vyšetřovat příčiny a okolnosti každého úrazu. Přitom se ale v řadě případů nelze obejít bez součinnosti s lékařem, zejména v případech, které jsou sporné, kde není zřejmé, k jakému poškození vůbec došlo a zda příčinou onoho poškození byl onen tvrzený úrazový děj. To jsou zejména případy, kdy dojde k poškození páteře, k výhřezu meziobratlové ploténky apod. Zde může jít v některých případech o manifestaci úrazového děje, klasicky např. zaměstnanec tvrdí, že k poškození zdraví došlo na pracovišti a ono k němu došlo např. o den dříve doma při práci na zahrádce. Proto je tak důležité, aby zaměstnavatel rekonstruoval úrazový děj a aby s maximální možnou jistotou určil, jakým způsobem onen úrazový děj nastal. Lékař pak zaměstnavateli pouze „pomůže“ v tom směru, že posoudí, zda za těchto zjištěných okolností mohlo nastat poškození zdraví v takovém rozsahu, v jakém je skutečně zjištěno. Lékař ale v žádném případě nemůže říci „Ano, jde o úraz pracovní, nebo ne, nejde o úraz pracovní.“ Toto rozhodnutí přísluší výhradně zaměstnavateli, on je odpovědný za odškodnění.

V té souvislosti je třeba připomenout, že není předpokladem pro posouzení újmy na zdraví jako úrazu pracovního, aby byl úraz zapsán do knihy úrazů nebo aby o něm byl sepsán záznam o úrazu (podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu) a ten byl odeslán např. na oblastní inspektorát práce. To vůbec ne, to je otázka evidence úrazu, ale ne otázka posouzení toho, zda se jedná o úraz pracovní nebo nepracovní. Zaměstnavatel ale, když si neprovede rekonstrukci úrazu a nevyšetří objektivně příčiny a okolnosti úrazového děje nemůže úspěšně namítat, že k úrazu nedošlo tak, jak tvrdí poškozený zaměstnanec. Pak se zaměstnavatel sám dostane do důkazní nouze.

Vyřešení otázky, zda se jedná o úraz pracovní nebo mimopracovní má pak dalekosáhlé důsledky pro vlastní odpovědnost zaměstnavatele za škodu (resp. náhradu majetkové a nemajetkové újmy). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání je upravena jako tzv. odpovědnost objektivní, odpovědnost za výsledek – za poškození zdraví, které zaměstnanec utrpěl za stanovených podmínek při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci jsou

  • existence pracovního úrazu / nemoci z povolání,
  • vznik majetkové nebo nemajetkové újmy a
  • příčinná souvislost mezi pracovním úrazem / nemocí z povolání a vznikem újmy.

Ke vzniku nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy je zapotřebí, aby všechny tři tyto předpoklady byly splněny současně, chybí-li některý z nich, nárok nevzniká. Při tomto typu odpovědnosti je třeba mít na zřeteli, že pro vznik odpovědnosti není porušení právní povinnosti vyžadováno, tím méně ne závažné porušení právní povinnosti. Zákon zdůrazňuje, že zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, a že jedinou možností k částečnému nebo úplnému zproštění zaměstnavatele z odpovědnostního vztahu jsou liberační důvody v § 270 ZP.

Někteří, zejména menší zaměstnavatelé, vnímají svoji odpovědnost jako nespravedlivý postih, jestliže jim nelze vytknout v souvislosti s pracovním úrazem porušení jakékoliv právní povinnosti. Při tomto typu odpovědnosti je však třeba mít na zřeteli, že pro vznik odpovědnosti není porušení právní povinnosti vyžadováno, tím méně zaviněné porušení právní povinnosti. Zákon proto zdůrazňuje, že zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jedinou možností k částečnému či úplnému zproštění zaměstnavatele z odpovědnostního vztahu jsou liberační důvody podle § 270 ZP.

V praxi působí největší potíže prokázání tzv. příčinné souvislosti. Je třeba jednoznačně zjistit, že pracovní úraz (jeho následky) byl příčinou vzniku jednotlivých dílčích náhrad (náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, bolestného, ztížení společenského uplatnění, náhrady věcné škody a náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením).

Obecně je však třeba připomenout, že o příčinné souvislosti se jedná pouze tehdy, vznikla-li škoda následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (tj. bez pracovního úrazu či bez nemoci z povolání by škoda nevznikla tak, jak vznikla). Z hlediska naplnění příčinné souvislosti, jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za škodu, nemůže tedy stačit pouhé připuštění možnosti (pravděpodobnosti apod.) vzniku škody v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (jejich následků), nýbrž musí být tato příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a každým jednotlivým dílčím nárokem postavena najisto.

O všech těchto otázkách bude naše příští online poradna. Samozřejmě se však můžete ptát i na cokoliv jiného. Těšíme se na Vaše dotazy!

Na otázky k uvedenému tématu dostanete správnou odpověď, pokud se zeptáte našeho odborníka přímo v online rozhovoru:

Odškodňování pracovních úrazů (ONLINE ROZHOVOR)

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.