Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených s účinností od 1. července 2021 (I. část)

V článku je uveden přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených ve sněmovním tisku 867, který je ve schvalovacím řízení. Účinnost je navržena od 1. července 2021.

Datum publikace:03.06.2021
Autor:Ing. Zdeněk Kuneš

Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených s účinností od 1. 7. 2021 (I. část) (text)

V článku je uveden přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených ve sněmovním tisku 867, který je ve schvalovacím řízení. Účinnost je navržena od 1. července 2021.

Vymezení základních pojmů (§ 4 odst. 1 písmeno e))

Pro nadbytečnost se ruší definice správce daně. Skutečnost, že správcem daně je příslušný finanční úřad, vyplývá z daňového řádu. Případy, kdy je správcem daně příslušný celní úřad, byly přesunuty do ustanovení § 93 (Správa daně celními úřady).

Do § 4 odst. 1 písm. e) se bez věcné změny přesouvá vymezení pojmu „uskutečněné plnění“, a to z dosavadního § 4 odst. 1 písm. n) tohoto zákona.

Vymezení základních pojmů (§ 4 odst. 1 písm. g))

Z důvodu zjednodušení se mění vymezení pojmu „zahraniční osoba“. Pojem „zahraniční osoba“ se zužuje na okruh osoby povinné k dani. I nadále pro zahraniční osobu platí základní podmínka, že nemá v Evropské unii sídlo, nebo v případě fyzické osoby místo pobytu. Dále se doplňuje podmínka, že zahraniční osoba nemá v Evropské unii ani provozovnu.

Vymezení základních pojmů (§ 4 odst. 1 písm. n))

Zavádí se nový pojem „provozovatel elektronického rozhraní“. Základním znakem provozovatele elektronického rozhraní je, že usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby, ke kterým dochází za použití elektronického rozhraní (elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku).

Pojmem „usnadňuje“ se rozumí takové použití elektronického rozhraní, aby mohli příjemce a poskytovatel nebo dodavatel nabízející služby nebo zboží k prodeji prostřednictvím elektronického rozhraní navázat kontakt vedoucí k dodání zboží nebo poskytnutí služeb prostřednictvím tohoto rozhraní.

Pojem „usnadňuje“ se nevztahuje na případy, kdy jsou současně splněny podmínky, že daná osoba povinná k dani, která provozuje elektronické rozhraní, (přímo či nepřímo) nestanoví žádnou z podmínek, za nichž se prodeje či poskytnutí uskutečňují, nepodílí se na schvalování účtování poplatku příjemci, ani na objednání či doručení zboží či poskytnutí služeb.

Z pojmu „usnadňuje“ se vyjímá zajišťování určitých činností, za podmínky, že daná osoba, která provozuje elektronické rozhraní, zajišťuje pouze některou, popřípadě některé z nich. Jedná se o zpracování plateb v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služeb, pořízení soupisu či inzerování nabízených zboží či služeb a pouhé přesměrování příjemců na jiná elektronická rozhraní.

Vymezení základních pojmů (§ 4 odst. 6 písm. a))

§ 4 odst. 6 písm. a) se stanoví případy odeslání nebo přepravy zboží, které se nepovažují za přemístění zboží. Pojem „zasílání zboží“ se nahrazuje novým pojmem „prodej zboží na dálku“.

Vymezení základních pojmů (§ 4 nové odstavce 9 a 10)

Pro případy, kdy se odeslání nebo přeprava zboží uskutečňuje mezi členskými státy, se pojem „zasílání zboží“ nahrazuje pojmem „prodej zboží na dálku“.

V odstavci 9 je definováno, co se rozumí prodejem zboží na dálku pro případy, kdy se odeslání nebo přeprava zboží uskutečňuje mezi členskými státy.

Pro případy, kdy odeslání nebo přeprava daného zboží začíná mimo Evropskou unii, se v odstavci 10 nově zavádí specifický pojem „prodej dovezeného zboží na dálku“.

Základním rysem tohoto přeshraničního dodání zboží je skutečnost, že způsob přepravy zboží zajišťuje dodavatel (prodávající), nikoliv příjemce. Prodejem zboží na dálku, popř. prodejem dovezeného zboží na dálku, jsou i případy, kdy odeslání nebo přepravu zboží zajišťuje třetí osoba, pokud osoba prodávající zboží do odeslání či přepravy daného zboží zasahuje (přímo či nepřímo). Zboží musí být dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek je k dispozici na: Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených s účinností od 1. července 2021 (I. část)

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.