Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání

V článku si rozebereme otázky související s druhy daňových přiznání jak dle daňového řádu, tak dle ZDP.

Datum publikace:14.02.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Řádné, opravné a dodatečné DP (text)

Jak dělíme daňové řízení?

Vymezením daňového řízení a jeho členěním se zabývá § 134 daňového řádu (dále ). Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí. Toto daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí. Dílčím řízením se pro účely zákona rozumí:

 1. řízení nalézací – toto zahrnuje:
  • vyměřovací řízení – jeho účelem je stanovení daně,
  • doměřovací řízení – jeho účelem je stanovení změny poslední známé daně,
  • řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení vyměřovacím a doměřovacím,
 2. řízení při placení daní – toto zahrnuje:
  • řízení o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky,
  • řízení o zajištění daně,
  • řízení exekuční,
  • řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení výše uvedených,
 3. řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení.

Jaká známe daňová tvrzení?

V rámci nalézacího řízení v § 135 až § 148 jsou specifikovány tři druhy podání daňového subjektu o dani:

 1. ve fázi vyměřovacího řízení je to řádné daňové tvrzení – obsahuje řádné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování,
 2. ve fázi vyměřovacího řízení je to dále opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování,
 3. ve fázi doměřovacího řízení je to dodatečné daňové tvrzení – obsahuje dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování.

Řádné daňové přiznání

Řádné daňové přiznání je povinen podle § 135 podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související formuláře

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

--%>