Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019

Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky se zdanitelnými příjmy dle § 7 a § 9 ZDP vyššími než 1 milion Kč.

Datum publikace:09.05.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019 (text)

Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky se zdanitelnými příjmy dle § 7§ 9 ZDP vyššími než 1 milion Kč. Legislativní změna spočívá ve zvýšení limitní výše příjmů pro uplatnění příslušného procenta paušálních výdajů (80 %, 60 %, 40 % a 30 %) z dosavadního 1 milionu Kč na 2 miliony Kč.

V důsledku této skutečnosti bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele (pronajímatele), kteří v návaznosti na negativní dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešli v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci a kteří v důsledku zákona č. 80/2019 Sb. se navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. V článku se zamyslíme nad důsledky legislativní změny pro rok 2019 a ukážeme si, na co nesmí poplatník při přechodu z daňové evidence na paušální výdaje zapomenout.

1. Vymezení poplatníků, kteří mohou uplatnit paušální výdaje

Ve smyslu znění § 7 odst. 7 ZDP může namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit paušální výdaje (výdaje stanovené procentem z dosažených zdanitelných příjmů) poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c)odst. 2 ZDP. Jedná se o následující příjmy:

  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (písm. a),
  • příjem ze živnostenského podnikání (písm. b),
  • příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (písm. c),
  • příjem ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.

Paušální výdaje lze dále uplatnit:

  • u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP,
  • a dále u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.

2. Zásady uplatnění paušálních výdajů

Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 anebo s příjmy dle § 9 ZDP, resp. poplatník s příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství zdaňované podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, se může kdykoliv rozhodnout a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit výdaje procentem z příjmů. Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější.

Pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho z druhu příjmů dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, musí podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.

Pokud však má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře na k.s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.

Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti je potřeba podnikatelské oprávnění, jsou začleněny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP a poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům výdaje pouze ve výši 40% z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem (půjde například o situaci, kdy poplatník nemá k dispozici živnostenské oprávnění a provádí podnikání „na černo“; v tomto případě nemůže uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů, ale jen 40 % příjmů).

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu. Obsah článku:

3. Jaké jsou důvody pro uplatnění paušálních výdajů?

4. K čemu by měl podnikatel při rozhodování přihlížet?

5. Postupné legislativní zásahy do výše paušálních výdajů od roku 2013

6. Úprava základu daně při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje

7. Úprava základu daně při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje

8. Vliv úpravy základu daně z příjmů na vyměřovací základ OSVČ

9. Příklady k uplatnění paušálních výdajů v roce 2019

 

Celý článek naleznete na : Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

Související články

Související příklady z praxe

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>