Vnitřní audit

Jednou ze základních funkcí managementu je kontrola. V článku se zabýváme vymezením vnitřní kontroly, jejím postupem, požadavky na její průběh.

Datum publikace:22.07.2021
Autor:Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Vnitřní audit (text)

Úvod

V článku se zabýváme vymezením vnitřní kontroly, jejím postupem, požadavky na její průběh. Informace o signálech budoucích potíží jsou důvodem pro jejich řešení. Ale tomu bylo možné se vyvarovat, kdyby management věnoval pozornost možnostem jejich vzniku a preventivním opatřením k jejich eliminaci. Je nezbytné věnovat se především procesu řízení rizik. Řada firem v ČR je ze zákona povinna požádat o externí audit, ale součástí běžného řízení by měla být i interní kontrola. V úvodních částech článku se tedy nejprve zabýváme vymezením vnitřní kontroly a požadavky na její úkoly. Každá firma je vystavena celé řadě rizik, před kterými by se měla a mohla chránit. V následné části článku je tudíž provedena podrobná klasifikace rizik, audit je zahrnut jako jedna z činností risk managementu směřující k možné eliminaci rizik. I rizika je možné řídit, k tomu mají velké firmy risk management, ale i střední a malé firmy by měly činit opatření k eliminaci rizik a stejně tak i předběžná opatření alespoň k eliminaci dopadů v případě nemožnosti jejich zabránění. Článek tak v závěrečné části uvádí čtenáře do problematiky řízení rizik a úlohy vnitřního auditu, jakožto nástroje nezbytné podnikové činnosti ke zjišťování nekorektních stavů a jevů i předpokladu pro jejich odstranění či zmírnění.

1. Kontrola

Jednou ze základních funkcí managementu je kontrola. Kontrola by měla být pravidelná i nepravidelná, tedy nečekaná, dílčí i celková, vnitřní i vnější. Povinnost kontroly je navíc dána i některými zákony, jak obecnými, tak i speciálními. Audit (tj. kontrola) může být prováděn v několika oblastech firemních činností, stejně tak jako je možné provádět kontrolu komplexní.

Nejznámější oblastí auditu je kontrola účetnictví, ale časté jsou i například personální audity. Povinnost vnějšího auditu například v účetnictví je dána přímo zákonem č. 563/1991, zákonem o účetnictví, v němž se v § 20 nazvaném Ověřování účetní závěrky auditorem v odstavci 1 a 2 uvádí následující:

„(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále

 1. velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
 2. střední účetní jednotky,
 3. malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot
  1. aktiva celkem 4 000 0000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 8 000 0000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,
 4. ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku

 1. sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
 2. sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
 3. pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.“

Stejně tak jako se provádí vnější účetní audit, provádí se u organizací i audity ostatních oblastí firemních činností. Výsledkem auditu je zpráva auditora o nalezených nedostatcích, případně prohlášení, že stav účetnictví je v pořádku.

Kromě povinnosti provádět vnější audit podniku patří k základní výbavě každého managementu provádění vnitřních kontrol. Kontrola je nedílnou součástí pravidel řízení. K tomu účelu jsou ve firmách či institucích zřízena oddělení vnitřní kontroly, jejíž pracovníci se zabývají všeobecnou kontrolou uvnitř organizace.

1a) Vnitřní kontrola

Vnitřní kontrola zahrnuje veškeré aktivity, jimiž je zjišťováno, zda dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným.

Vnitřní kontrola je synonymum pro kontrolní mechanismy v rámci organizace. Vnější kontrola je prováděna subjekty stojícími mimo podnik.

Každá kontrola zahrnuje:

Článek zde uvádíme pouze ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Vnitřní audit

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.