Vnitropodnikové směrnice v účetnictví podnikatelů

Na problematiku vnitropodnikových směrnic -předpisů, které účetní jednotka vydá pro svou potřebu a kterými si upraví pravidla pro vedení účetnictví - se můžeme podívat ze dvou úhlů, a to formálního a věcného.

Datum publikace:31.10.2018
Autor:Ing. František Louša

Vnitropodnikové směrnice (text)

Na problematiku vnitropodnikových směrnic se můžeme podívat ze dvou úhlů, a to formálního a věcného. Ale ještě než se budeme věnovat vlastní problematice, je zde jedna poznámka. I když v názvu této problematiky byl použit termín vnitropodnikové směrnice, je naprosto jedno, jak bude nazván předpis, který účetní jednotka vydá pro svou potřebu a kterým upraví pravidla, která budou platit pro vedení účetnictví. Tato pravidla mohou být vydána pod názvy, jako jsou např. „norma“, „pokyn“ apod. V tomto textu budeme používat označení těchto pravidel tak, jak je uvedeno v nadpise, tj. „vnitropodnikové směrnice“.

Nejdříve formální stránka věci. Žijeme v právním státě a to znamená, že se náš život řídí, ať chceme či nechceme, právními předpisy. Pro účetnictví je základním předpisem zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále jen zákon). Tento zákon doznal již mnoha změn, ale pokud jde o vnitropodnikové směrnice, dá se říci, že je úprava stále stejná.

V zákoně je dvakrát použit pojem „vnitřní předpis“, a to v § 24 odst. 7 a v § 33a odst. 10. Povinnost vydat vnitřní předpis je ale v zákoně skryta též i v jiných paragrafech. Především v § 14 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh, kde je stanovena povinnost sestavovat účtový rozvrh. Pak je to povinnost, která je obsažena v § 28 odst. 6, a to sestavit odpisový plán.

Další ustanovení zákona, které musíme vzít na zřetel je § 4, odst. 8g) zákona. Jak je všeobecně známo, povinnosti může ukládat pouze zákon, resp. zákonem lze zmocnit ukládat přesně vyjmenované povinnosti prováděcím předpisem. V našem případě zákon v § 4 odst. 8 umožňuje rozvést jeho ustanovení v prováděcích předpisech. Takovýmto předpisem je pro podnikatele vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška). Pro účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví je prováděcím předpisem vyhláška MF č. 325/2015 Sb. Tímto předpisem ale není uložena žádná povinnost vytvořit vnitřní předpis. Ministerstvem financí jsou vydávány za účelem sjednocení účetních metod používaných v podvojném účetnictví České účetní standardy (dále jen standardy). 

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Vnitropodnikové směrnice v účetnictví podnikatelů

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. František Louša

Související interní směrnice

Funkcie

Partneři