Změny v ZDP po zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ve Sbírce zákonů již nalezneme zákon č. 386/2020 Sb., který ruší daň z nabytí nemovitých věcí. Jeho součástí je i novela zákona o daních z příjmů, přičemž změny v ZDP nabývají účinnosti 1. ledna 2021. O jaké změny se jedná, to je předmětem našeho článku.

Datum publikace:05.10.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Změny v ZDP po zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (text)

Ve Sbírce zákonů ze dne 25. 9. 2020 nalezneme zákon č. 386/2020 Sb., který ruší daň z nabytí nemovitých věcí s tím, že pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 26. 9. 2020). Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží.

Součástí tohoto zákona je i novela zákona o daních z příjmů, přičemž změny v ZDP specifikované v článku III a IV zákona č. 386/2020 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021. O jaké změny se jedná, to je právě předmětem tohoto článku.

Změny týkající se osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

Podmínkami pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí se zabývá § 4 odst. 1 v písmenu a), písmenu b) a písmenu v) ZDP. Právě v oblasti osvobození od daně z prodeje nemovitých věcí došlo zákonem č. 386/2020 Sb. k výrazným i drobným změnám a úpravám. V ustanoveních § 4 odst. 1 písm. a) a písm. v) ZDP došlo ke změně formulace „uspokojení vlastní bytové potřeby“ nahrazením novou formulací „obstarání vlastní bytové potřeby“.

1. Osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky a souvisejícího pozemku

Podmínky pro osvobození těchto příjmů jsou obsaženy v § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. V tomto ustanovení zákona nedochází k žádným dalším změnám. Nadále zůstává tedy od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem:

  • z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (dále jen „jednotka“) a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;
  • z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

Rovněž ve vymezení případů, na které se nevztahuje osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. a) body 1–3 ZDP, zůstává nezměněn časový test 2 let.

V pokynu GFŘ č. D-22 se k § 4 odst. 1 ZDP uvádí, že pokud nejsou splněny podmínky pro vznik nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Pro účely osvobození příjmů z prodeje dle písmene a) není podstatné, zda je poplatník v bytě přihlášen k trvalému pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda poplatník v bytě skutečně bydlel alespoň dva roky bezprostředně před jeho prodejem.

Článek je uveden pouze ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Změny v ZDP po zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.