Literatura

Komentář k DPH

Cena bez DPH: 850 Kč, Cena s DPH: 1028,5 Kč, Autor: Ing. Jana Ledvinková, Datum publikace: 24.7.2019

Publikace vám nabízí úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení. Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela č. 80/2019 Sb. Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající z novelizací směrnice Rady 2006/112/ES. Komentář je zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. 

Komentář k DPH

Cena bez DPH: 850 Kč, Cena s DPH: 1028,5 Kč, Autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Datum publikace: 24.7.2019

Publikace vám nabízí úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení. Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela č. 80/2019 Sb. Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající z novelizací směrnice Rady 2006/112/ES. Komentář je zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. 

Účetní souvztažnosti 2019

Cena bez DPH: 500 Kč, Cena s DPH: 605 Kč, Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Datum publikace: 25.4.2019

Publikace s rozsahem 161 stran interpretuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2019 a zabývá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Je výbornou praktickou příručkou, která obsahuje vymezení a vysvětlení všech účtových tříd, skupin a účtů. Dále je doplněna o příklady účtování různých účetních případů. Příklady mají odkazy na konkrétní postup účtování dle českých účetních standardů, meritorní linky na konkrétní legislativu a účetní případy jsou v příkladech roztřízeny do konkrétních oddílů rozvahy. Toto zjednoduší práci u sestavení rozvahy a také celé účetní závěrky konkrétní účetní jednotky.

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2018

Cena bez DPH: 120 Kč, Cena s DPH: 145 Kč, Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Datum publikace: 4.1.2019

Vážení čtenáři,

naše praktická příručka obsahuje přehled účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky. Je určena především pro organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby.

Zákon o účetnictví kategorizuje vybrané účetní jednotky jako velké. Schválení účetní závěrky provádí v zákoně stanovený schvalující orgán. Účetní závěrky vybraných účetních jednotek vstupují do Centrálního systému účetních informací státu. Účetní závěrka má jasně dané části, které tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát a příloha. Vybrané účetní jednotky dále sestavují přehled o peněžních tocích (tzv. cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Přejeme poučné čtení…

Účetní závěrka pro podnikatele

Cena bez DPH: 130 Kč, Cena s DPH: 143 Kč, Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Datum publikace: 4.1.2019

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období. Snadno z ní zjistíte, zda společnost vykazuje zisk, jaká má aktiva, kolik má zaměstnanců a jaké jsou její závazky. Účetní závěrka může být vyplněna buďto v plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu. Pokud se účetní závěrka vyplňuje pro akciovou společnost, musí být podle zákona vždy sestavena v plném rozsahu.

Je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. S naším e-bookem získáte jistotu, že vše bude správné.

 

Daňová kontrola

Cena bez DPH: 80 Kč, Cena s DPH: 96,8 Kč, Autor: Ing. Zdeněk Burda, Datum publikace: 1.10.2018

Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Kontrola určitě nepatří mezi oblíbené činnosti, na které by se daňový poplatník těšil. Pokud už k ní ale dojde, měl by znát svoje práva i povinnosti.

Společnost s ručením omezeným

Cena bez DPH: 148,76 Kč, Cena s DPH: 180 Kč, Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Datum publikace: 6.9.2018

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost. To znamená, že společníci povinně vytvářejí základní kapitál. Konkrétní výše základního kapitálu závisí na rozhodnutí valné hromady, na jaké částce se vlastníci dohodnou ve společenské smlouvě. Další vklady vlastníků nad rámec základního kapitálu, rozdíly z přecenění majetku, kursové rozdíly, jsou zdrojem tvorby kapitálových fondů, které ve společnosti s ručením omezeným mohou vznikat.

Všechny obchodní korporace, tedy i společnosti s ručením omezeným, jsou právnickou osobou. Pokud mají sídlo na území České republiky, jsou účetní jednotkou a vztahují se na ně účetní metody podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. Postupy účtování rozvádějí České účetní standardy č. 001 až 024.