Literatura

Daňová kontrola

Cena bez DPH: 80 Kč, Cena s DPH: 96,8 Kč, Autor: Ing. Zdeněk Burda, Datum publikace: 1.10.2018

Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Kontrola určitě nepatří mezi oblíbené činnosti, na které by se daňový poplatník těšil. Pokud už k ní ale dojde, měl by znát svoje práva i povinnosti.

Společnost s ručením omezeným

Cena bez DPH: 148,76 Kč, Cena s DPH: 180 Kč, Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Datum publikace: 6.9.2018

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost. To znamená, že společníci povinně vytvářejí svými základní kapitál. Konkrétní výše základního kapitálu závisí na rozhodnutí valné hromady, na jakou částku se vlastníci dohodnou ve společenské smlouvě. Další vklady vlastníků nad rámec základního kapitálu, rozdíly z přecenění majetku, kursové rozdíly, jsou zdrojem tvorby kapitálových fondů, které ve společnosti s ručením omezeným mohou vznikat.

Všechny obchodní korporace, tedy i společnosti s ručením omezeným, jsou právnickou osobou. Pokud mají sídlo na území České republiky, jsou účetní jednotkou a vztahují se na ně účetní metody podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. Postupy účtování rozvádějí České účetní standardy č. 001 až 024.Partneři