Všechny články z rubriky
148 výsledků

Účetní závěrka pro vybrané uč.jednotky 2019 (text).jpg

Ve smyslu zákona o účetnictví jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny...

Sestavení účetní závěrky (interní směrnice) - text.jpg

Koncem každého účetního období je třeba provést přípravné práce potřebné pro sestavení účetní závěrky. Před jejím sestavením je třeba uzavřít účetní knihy, tedy provést účetní uzávěrku.

Účetní závěrka pro podnikatele 2019 (text).jpg

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech, o peněžních tocích a výsledku hospodaření za účetní období.

Online rozhovor - Novela zákona č. 256-2019 Sb. - EET a DPH (text).jpg

Zajímá Vás novela zákona č. 256/2019 Sb. účinná od 1.11.2019? Neváhejte se zapojit dne 07.11.2019od 10:00 do 11:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví Bc. Tomáš Krůl - daňový poradce.

bruce.jpg

Ucelený informační zdroj pro daňovou sezonu v podání portálu Daněprolidi.cz a společnosti Notia vzdělávání.

Opravné položky k pohledávkám (text).jpg

Nejčastějším předmětem opravních položek ve firemní praxi jsou pohledávky, což je dáno hlavně tím, že jen tehdy může být opravná položka daňově účinným nákladem.

Důchody, oddlužení a poplatky optikou říjnových novel (text).jpg

Ze zákonodárného procesu Parlamentu vzešly tři novelizace právních předpisů. První z novel se dotýká mimořádného zvýšení procentní výměry vyplácených důchodových dávek jako reakce na zvyšující se výši průměrného výdělku.

Společnost bez právní subjektivity - video (text).jpg

V následujícím videoškolení se budeme zabývat novým způsobem uplatňování DPH u společnosti.

Ručení příjemce zdanitelného plnění a ručení oprávněného příjemce... (text).jpg

Plátci, který přijme zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku od jiného plátce, se může stát, že ručí za DPH nezaplacenou za zdanitelné plnění jeho poskytovatelem.

Vnitropodnik. směrnice upravující povinnosti účet. pracovníků (text).jpg

Činnost účetních pracovníků spočívá v přenášení jednotlivých skutečností spojených s činností účetní jednotky do jejího účetnictví.