Doručování marketingové komunikace - souhlas se zpracováním osobních údajů

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje v podobě e-mailové adresy, jméno a příjmení, případně telefon, rádi bychom Vás požádali, abyste nám udělili souhlas se zpracováním Vašeho kontaktního údaje – emailové adresy, jméno a příjmení, případně telefon, to za účelem zasílání naší aktuální nabídky produktů a služeb. Udělení souhlasu není povinné.

Zaškrtnutím uvedeného políčka souhlasím, aby obchodní společnost Poradce Podnikatele, spol. s r.o., IČ 49678876, se sídlem Jablonského 639/4, Praha 7, PSČ 170 00, jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje, a to souhlas se zpracováním osobních údajů, dále jméno, příjmení, telefon, bydliště v případe zadaní objednávky za účelem zajištění totožnosti subjektu poskytujícího souhlas. Souhlas se zpracováním e-mailové adresy je poskytnut za účelem zasílání nabídek správce nebo i třetích stran (například v rámci skupiny podniků Poradce Podnikatele), a to po dobu 4 let od doby posledního poskytnutí služeb nebo zboží anebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek nebo do doby, než souhlas odvoláte. Zpracování osobních údajů výše uvedených bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších souvisejících právních předpisů.

Příjemcem osobních údajů je: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503; AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634; ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00  Praha 4, IČO: 27 624 609. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Právním titulem pro zpracování je udělení Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na výmaz a omezené zpracování, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů, práva nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování, práva na přenos osobních údajů, a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Kdykoliv se můžu se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom/a práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.

Svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat zasláním žádosti na e-mail osobniudaje@pp.cz nebo odesláním na naši adresu uvedenou výše.

Poznámky pod čarou: