87 výsledků
peniaze-web.jpg

Česká republika na nic nečeká a schválený návrh o plošném převedení daňové povinnosti na příjemce chce zavést co nejdříve. Minulý týden proto podala žádost Evropské komisi o jeho zavedení. Ministerstvo očekává, že již od července 2020 bychom mohli všeobecný režim reverse charge začít aplikovat. 

postavicky-web.jpg

Pro rok 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy a průměrná mzda se odvozuje z nového nařízení vlády. Ukážeme si, k jakým změnám těchto limitů z výše uvedených důvodů v zákoně o daních z příjmů došlo.

Důsledky nepodání daňového přiznání (text).jpg

Tento článek obsahuje shrnutí možných negativních konsekvencí při nepodání či pozdním podání daňového přiznání. Článek také obsahuje možnosti, jak problémům v praxi předcházet a několik praktických příkladů.

Rozdíl mezi opravným a dodatečným daň. přiznáním (text).jpg

Každému daňovému subjektu se může v praxi stát, že podá řádné daňové přiznání, ale později si uvědomí, že podané přiznání obsahovalo chybu, kterou chce dobrovolně daňový subjekt opravit. V závislosti na tom, kdy je daná chyba zjištěna, pak daňový subjekt volí mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (text).jpg

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Upozornění na aplikaci 10% sazby DPH u hromadné  přepravy (text).jpg

Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.

Změny v DPH pro rok 2019 (text).jpg

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka (text).jpg

Pracovnělékařské prohlídky slouží ke zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance a posoudit uvedený zdravotní stav s ohledem na výkon konkrétní práce zaměstnance. Rozlišujeme čtyři základní typy pracovnělékařských prohlídek: vstupní pracovnělékařská prohlídka, periodická pracovnělékařská prohlídka, mimořádná pracovnělékařská prohlídka, výstupní pracovnělékařská prohlídka.

Místní šetření v oblasti daní (text).jpg

Jedním z postupů, kdy správce daně vyhledává důkazní prostředky a zjišťuje plnění povinností při správě daní, je také místní šetření. Tento článek shrnuje pravidla místního šetření podle daňového a obsahuje také vybrané praktické situace. V případě, že by správce daně překročil zákonné mantinely, tak se může daňový subjekt bránit využitím prostředků ochrany daňového subjektu, které mu daňový řád nabízí.

Partneři