122 výsledků
Řízení  rizik spojených s hospodařením obce (text).jpg

Praktická příručka je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce. Je adresována primárně starostům obcí.

Fin.správa ČR usnadní placení správních poplatků...(text).jpg

Novou možnost jak zaplatit správní poplatek nabídne Finanční správa naplno od nového roku. Jedná se o možnost zaplacení prostřednictvím platební karty na terminálech v budovách územních pracovišť finančních úřadů. 

Správní poplatky (text).jpg

Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků.

Přechod z daňové evidence na účetnictví (text).jpg

Přechod na vedení účetnictví se dotýká podnikajících fyzických osob, které přecházejí na vedení účetnictví buď dobrovolně, nebo z důvodů daných zákonem. V souvislosti s přechodem na vedení účetnictví je třeba rozlišovat dva časové okamžiky.

Odpisování hm.majetku ve spoluvlastnictví (text).jpg

Často se stává, že hmotný majetek je ve spoluvlastnictví dvou či více spoluvlastníků. Především se bude jednat o nemovitou věc. Pokud je tato nemovitá věc využívána k podnikání nebo k pronájmu, přichází v úvahu její odpisování.

Zdanění úroků (text).jpg

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou daňové dopady poskytnutých nebo přijatých zápůjček jak u fyzických, tak u právnických osob.

Vnitropodnikové směrnice (text).jpg

Na problematiku vnitropodnikových směrnic -předpisů, které účetní jednotka vydá pro svou potřebu a kterými si upraví pravidla pro vedení účetnictví - se můžeme podívat ze dvou úhlů, a to formálního a věcného.

Závěr roku v daňové evidenci (text).jpg

Základním smyslem vedení daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Daňová evidence proto musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích.

Výzkum a vývoj (text).jpg

Podstatou odpočtu je možnost si daňově uplatnit skutečně vynaložené náklady na projekt výzkumu a vývoje dvakrát, a to jako daňově uznatelný náklad a taky jako odčitatelnou položku od základu daně. 

Odlišnosti-dodání zboží a poskytnutí služby (text).jpg

Rozlišit v praxi rozdíl mezi dodáním zboží nebo poskytnutím služby bývá někdy komplikované a plátce musí přihlédnout k veškerým aspektům konkrétního případu, aby z hlediska zákona o DPH plnění správně posoudil a uvedl do daňového přiznání.

Partneři