Vyhledávání > Odborný článek
Celkem: 1224 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 11.05.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Práva pracovníků, tedy práva, která pracovníci mají na základě své práce, při práci nebo práva vztahující se k jejich právu na práci, jsou definována, chráněna a vynucována různým způsobem. Na národní úrovni je možné toho dosáhnout prostřednictvím ústavy, právních předpisů, rozhodnutími soudů a rozhodčích tribunálů, kolektivními smlouvami a odvětvovou praxí. Na mezinárodní úrovni Mezinárodní organizace práce usiluje o ochranu pracovníků pomocí mezinárodních standardů práce a praktických kodexů. Práva pracovníků ovlivňují také mezinárodní obchodní dohody a praxe zadávání zakázek a zejména politika mezinárodních finančních institucí.

Publikováno: 10.05.2021
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2021

Jak známo, oblast BOZP doznala v naší legislativě významných změn v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Ještě před 1. květnem 2004 musela naše legislativa splnit podmínky úplné harmonizace s asquis communautaire právem zemí ES. Oblast BOZP byla totiž oblast, která ve starém zákoníku práce doznala největších změn. Právo zemí ES totiž klade zvýšenou pozornost otázkám BOZP Ochrana zdraví zaměstnanců a prevence před pracovními úrazy a nemocemi z povolání vůbec je taková „červená nit“ většiny evropských směrnic z oblasti pracovního práva. Zkracování týdenní pracovní doby, zkracování práce přesčas, prodlužování délky dovolené apod., to jsou hlavní směry, kterými se ubírá právní úprava pracovní doby v Evropě, a jejich společným jmenovatelem je BOZP.

Publikováno: 10.05.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak příjem nepeněžní, ale také příjem dosažený směnou. Obecně platí, že základem daně (dílčím základem daně) je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.

Publikováno: 05.05.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

I když je v mnoha firmách vyžadovaná pracovní samostatnost a individuální řešení problémů, tak stejně se téměř každý zaměstnanec alespoň jednou setká s potřebou práce v týmu.

Publikováno: 04.05.2021
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2021

Drobný majetek není v žádném daňovém ani účetním předpisu přesně definován. Zatímco z daňového hlediska lze tento majetek poměrně jednoznačně vymezit, z hlediska účetních předpisů tomu tak není.

Publikováno: 04.05.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od : 01.01.2021

Pro dodání zboží, poskytnutí služby a pořízení zboží z jiného členského státu je nutnou podmínkou pro to, aby byla tato plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty předmětem daně, poskytnutí těchto plnění za úplatu.

Publikováno: 29.04.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

Podpora výzkumu a vývoje spočívá v tom, že kromě odpočtu těchto výdajů od základu daně z příjmů jsou tyto výdaje uplatněny rovněž v základu daně z příjmů jako klasické daňově uznatelné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tento odpočet je uplatňován především právnickými osobami, ale vztahuje se i na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří v rámci svého podnikání provádějí výzkum nebo vývoj.

Publikováno: 28.04.2021
Autor: Ing. Jana Ledvinková
Právní stav od : 01.01.2021

Zákon č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 změnil některé zákony v oblasti daní a některé další zákony a novelizoval zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve kterém došlo mimo jiné k zásadním změnám týkajících se hmotného a nehmotného majetku. Tato změna v zákoně o daních z příjmů má dopad i do změny zákona o DPH č. 235/2004 Sb., a to v oblasti vymezení základních pojmů pro účely zákona o DPH, konkrétně v ustanovení § 4 zákona o DPH.

Publikováno: 28.04.2021
Autor: Jiří Strouhal
Právní stav od : 01.01.2020

V závěrečném dílu série o účtování cenných papírů se zaměříme na problematiku derivátových operací. Nastíníme základní účtování forwardů, swapů a opcí.

Publikováno: 27.04.2021
Autor: Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Bc. Hoang Dieu Hoa
Právní stav od : 01.01.2021

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možné způsoby daňové optimalizace při stanovení základu daně z účetního výsledku hospodaření v rámci legislativních pravidel.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.