Celkem: 103 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 21.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Při rekodifikaci nyní platného zákoníku práce bylo proto přistoupeno k posílení principu liberalizace rozšířením smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů, samozřejmě při respektování principů rovného zacházení.  Kogentními ustanoveními jsou pouze garantována zaměstnancům základní práva. Rozšířil se prostor pro flexibilní formy práce.

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákon o kolektivním vyjednávání svým procesně právním charakterem směřuje zejména k naplnění hmotně právních ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Nikdo jiný než odborová organizace není oprávněn se zaměstnavatelem či sdružením zaměstnavatelů kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy. Přitom odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu i za nečleny. 

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Právní úprava kolektivní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 22 až § 26 ZP. Podle zákoníku práce platí, že kolektivní smlouvu má právo uzavřít za zaměstnance pouze odborová organizace.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákonem je rozsah kontroly vymezen nikoli odkazem na příslušné právní předpisy, ale věcným vymezením příslušných právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, to proto, aby při každé novele zákoníku práce nemusel být zákon novelizován.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Pracovněprávní spory v podmínkách zákoníku práce zásadně členíme na:

  • spory o závazky z pracovněprávních vztahů,
  • kolektivní spory.
Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2020

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., tento zákon v podstatě sloučil pod jeden úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu pracovněprávní.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Obě strany pracovněprávního vztahu mají práva a povinnosti definované zákoníkem práce. Ten stanoví například povinné náležitosti pracovní smlouvy, ale také vznik a zánik pracovního poměru včetně situací, při kterých zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jednou z povinností je i platba zdravotního pojištění za zaměstnance. Co se ale stane, když dojde k neplatnému rozvázání pracovního poměru? Jak je to se zdravotním pojištěním, jehož úhrada je zákonem povinná?

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Do 15. 2. 2020 mají zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby) zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinnost oznámit Úřadu práce ČR plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za kalendářní rok 2019.

--%>