Celkem: 781 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 23.07.2021
Autor: Jiří Strouhal
Právní stav od : 01.01.2021

Finanční analýza představuje důležitý nástroj, díky němuž je možné poskytnout vedení firmy dostatek kvalitních informací pro různá operativní, taktická a strategická rozhodnutí díky posouzení stavu hospodaření firmy. V nejužším slova smyslu tato představuje rozbor údajů, jejichž prvotních zdrojem jsou účetní výkazy. 

Publikováno: 21.07.2021
Autor: Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Jaroslava Pilíková
Právní stav od : 01.01.2021

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s povinnostmi, které jim ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), a to včetně poslední novely AML zákona, účinné od 1. ledna 2021. Adresáty tohoto článku jsou zejména účetní, popř. daňoví poradci/poradkyně, kteří jsou v České republice součástí systému prevence praní peněz a posléze i financování terorismu již od 1. září 2004.

Publikováno: 21.07.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Proces přijímání zaměstnanců má dvě hlavní fáze, a to nábor zaměstnanců a jejich výběr. Obě tyto fáze jsou velmi důležité a skládají se z mnoha menších činností. Krátce se podívejme právě na tu první fázi a tou je nábor.

Publikováno: 20.07.2021
Autor: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

V článku se zabýváme vymezením vnitřní kontroly, jejím postupem, požadavky na její průběh.

Publikováno: 19.07.2021
Autor: JUDr. Ladislav Jouza
Právní stav od : 01.01.2021

Koronavirová pandemie si pravděpodobně vyžádá změnu struktury pracovních míst i kvalifikace řady zaměstnanců. Jednou z cest může být zvýšení nebo prohloubení kvalifikace, nebo získání nové.

Publikováno: 16.07.2021
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V tomto seriálu se věnujeme potřebě vytvářet analytické účty pro správné sestavení účetních výkazů, a to konkrétně výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty – druhové členění.

Publikováno: 16.07.2021
Autor: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D.
Právní stav od : 01.01.2021

V článku se zabýváme interpretací účetních výkazů, získáváním možných informací z jejich údajů, popisem předností a nedostatků rozvahy, výsledovky a výkazu o finančních tocích (cash flow, CF). Dále jsou zde rozepsány problémy s oceňováním majetku a zásob, popisujeme problematiku odpisů a jejich vliv na hodnocení firmy. Pro manažery a podnikatele je důležité umět číst v základních účetních výkazech a mít znalosti potřebné k odstranění největších nepřesností, které mohou způsobit v konečném důsledku špatnou interpretaci výsledků analýzy.

Publikováno: 16.07.2021
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 01.01.2021

V článku si rozebereme povinnost placení záloh na daň z příjmů dle daňového řádu a na příkladech si ukážeme placení záloh osobou samostatně výdělečně činnou a zaměstnancem a jejich zohlednění v daňovém přiznání podávaném OSVČ a v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnance.

Publikováno: 14.07.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Interní komunikace ve firmě pomáhá vytvářet image firmy a je stejně důležitá jako například marketing.

Publikováno: 12.07.2021
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2021

Dne 1. 7. 2018 vstoupila v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (Multirateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, MLI). Jedná se o mezinárodní úmluvu (dále jako „Úmluva MLI“), která nejen že zásadním způsobem mění znění tisíců dosud uzavřených bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění, ale též ovlivňuje budoucí podobu smluv nově sjednávaných. Ty již budou muset obsahovat alespoň minimální standardy pro boj proti zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění a pro zlepšení mechanismů řešení souvisejících sporů.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.