307 výsledků
...
Publikováno: 15.11.2018
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 15.10.2018

Praktická příručka je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce. Je adresována primárně starostům obcí.

Publikováno: 15.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloh. Přesný obsah pro určitou kategorii účetní jednotky (mikro, malá, střední a velká) stanoví zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zákon o účetnictví. 

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy je přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv (netto) celkem.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Účetní závěrku a výroční zprávu je účetní jednotka povinna archivovat.

Publikováno: 9.11.2018
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 1.1.2018

Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků.

Publikováno: 8.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od : 1.1.2018

Pokud má podnikatel zařazen ve svém obchodním majetku hmotný majetek anebo pokud chce pronajímatel hmotného majetku nezařazeného v obchodním majetku uplatňovat do svých daňových výdajů daňové odpisy, musí správně stanovit vstupní cenu hmotného majetku.

Publikováno: 7.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Sestavení účetní závěrky účetní jednotkou znamená pro účetní jednotku celoroční práci. 

Publikováno: 7.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Základní obsah a účetní metody při sestavování účetní závěrky řeší část třetí zákona o účetnictví, tj. § 18 až § 23b. Prováděcí předpisy obsahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. Techniku uzavírání účetních knih stanoví Český účetní standard č. 002.

Publikováno: 7.11.2018
Autor: Hana Březinová
Právní stav od : 1.1.2018

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účetní období a komentáře k účetním výkazům, podstatným informacím o účetní jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

...

Partneři