Celkem: 779 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 20.10.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

V tomto seriálu se věnujeme potřebě vytvářet analytické účty pro správné sestavení účetních výkazů, a to konkrétně výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty – druhové členění.

Publikováno: 20.10.2020
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od : 26.09.2020

Po různých pokusech o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí již v minulosti byla tato daň zrušena jako jedno z opatření v rámci krize související s nemocí COVID-19. Tato daň se hradila při prodeji nemovité věci (s výjimkou novostaveb) kupujícím nemovité věci z hodnoty nemovité věci a činila 4 % z příslušného základu daně, což byla významná položka, se kterou musel kupující počítat.

Publikováno: 19.10.2020
Autor: Ing. Vladimír Hruška
Právní stav od : 01.01.2020

Minulou hodinu jsme řešili příklady, které dokládají postup při vyrovnání odpočtu daně. Připomeňme si, že to může nastat v situaci, kdy plátce nepředepíše k úhradě škodu na chybějícím majetku, neboť neuzavře s odpovědnou osobou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, případně pojišťovna neuhradí škodu způsobenou zaměstnanci plátce z pojištění odpovědnosti, nebo plátce neprokáže jiným věrohodným způsobem, že došlo ke ztrátě obchodního majetku.

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účetní období a komentáře k účetním výkazům, podstatným informacím o účetní jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Sestavení účetní závěrky účetní jednotkou neznamená se této činnosti věnovat pouze určitý čas po skončení příslušného účetního období, ale pro účetní jednotku to znamená celoroční práci.

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Základní obsah a účetní metody při sestavování účetní závěrky řeší část třetí zákona o účetnictví, tj. § 18 až § 23b. Prováděcí předpisy obsahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. Techniku uzavírání účetních knih stanoví Český účetní standard č. 002.

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zákon o účetnictví. 

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Ve společnosti s ručením omezeným schvaluje účetní závěrku valná hromada. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období (§ 181 zákona č. 90/2012 Sb.).

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Účetní závěrku zveřejňují účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku. Tuto povinnost mají nejpozději do konce následujícího období po rozvahovém dni.

Publikováno: 16.10.2020
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od : 01.01.2020

Účetní závěrku a výroční zprávu je účetní jednotka povinna archivovat po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.