Celkem: 12 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 15.08.2019
Autor: JUDr. Michal Gembík
Právní stav od : 01.01.2019

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce.

Publikováno: 20.02.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2019

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to především v části sedmé „Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce“.

Publikováno: 07.01.2019
Autor: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Právní stav od : 01.01.2019

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 333/2018 Sb., která upravuje (změněnou) sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrné ceny pohonných hmot a vyhláška č. 254/2018 Sb., která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Publikováno: 28.11.2018
Autor: Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od : 01.01.2018

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří, pokud zaměstnance vyšle na pracovní cestu, proplatit mu cestovní náhrady, tedy dopravu a přispět na jídlo a pití. Cestovní náhrady se pak liší dle toho, zda se jedná o cestu jen po ČR nebo je zaměstnanec vyslán na služební cestu do zahraničí.

Publikováno: 07.05.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce. Ten vymezuje základní pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům v pracovním poměru, případně zaměstnancům činným na základě dohod mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoníku práce. Cestovní náhrady však lze poskytovat i dalším osobám, na které se zákoník práce nevztahuje.

Publikováno: 07.05.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné a netrvá-li na ní zaměstnanec. Než však přistoupíme k výkladu pravidel poskytování cestovních náhrad, je třeba připomenout některé základní pojmy.

Publikováno: 07.05.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Zákon vychází z toho, že zaměstnanec se na pracovní cestě stravuje např. v restauračních zařízeních, tedy v místech, kde se obvykle nestravuje, proto zde upravuje podmínky na krytí zvýšených stravovacích výdajů zaměstnance na pracovní cestě. Z toho vyplývá, že zaměstnanec musí část výdajů na stravování při pracovní cestě nést také sám. Stravné je tak stanoveno pouze jako paušální částka v závislosti na délce pracovní cesty, přičemž tato částka nemusí odpovídat skutečným výdajům zaměstnance na jeho stravování, a proto zákon také nevyžaduje skutečné prokázání těchto výdajů.

Publikováno: 07.05.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Poskytnutí náhrad jízdních výdajů závisí na použitém dopravním prostředku. Použije-li např. zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy jednak základní náhrada za každý ujetý kilometr a jednak náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci také náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

Publikováno: 07.05.2018
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od : 01.01.2017

Zákoník práce rozumí zahraniční pracovní cestou cestu konanou mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na úhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

Publikováno: 06.12.2017
Autor: Tomáš Líbal
Právní stav od : 01.01.2017

V následujícím textu bych se rád věnoval problematice související s přepočtem cizí měny v účetnictví a daních a v souvisejících případech, jako jsou cestovní náhrady a elektronická evidence tržeb. Zmíním i časté chyby a omyly, kterých se v praxi dopouštíme. Článek se zaměřuje na problematiku účetnictví podnikatelských subjektů, tj. subjektů účtujících podle pravidel zakotvených ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen PVZÚ), a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS). Probereme následující oblasti z pohledu cizí měny: účetnictví podnikatelských subjektů, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, cestovní náhrady, elektronická evidence tržeb.

--%>